A HYBRID ALGORITHM BETWEEN AINET AND TABU SEARCH SOLVE SINGLE ROW LAYOUT PROBLEM

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A HYBRID ALGORITHM BETWEEN AINET AND TABU SEARCH SOLVE SINGLE ROW LAYOUT PROBLEM
MỘT THUẬT TOÁN LAI GIỮA AINET VÀ TÌM KIẾM TABU GIẢI BÀI TOÁN SINGLE ROW FACILITY LAYOUT
 
Creator Trang, Phùng Thị Thu
Linh, Ngân Hoàng Mỹ
Quang, Vũ Đức
 
Subject
Artificial immune system, aiNet algorithm, Tabu search, single row facility layout

Hệ miễn dịch nhân tạo, thuật toán aiNet, tìm kiếm Tabu, bài toán vị trí cơ sở
 
Description Single row facility layout problem is one of the important facility location problems, when facilities are arranged on a line so that minimizing the weighted sum of the distances between all pairs of facilities. The problem is NP-hard and there were many proposed algorithms for it. In this paper, we propose a hybrid algorithm of Artificial Immune Network and Tabu search for solving the problem. Experimental results show that the proposed new algorithm can achieve better results with shorter time compared to some methods most recently published.
Bài toán Single row facility layout là một trong những bài toán tìm vị trí đặt cơ sở quan trọng, khi các cơ sở được sắp xếp thẳng hàng theo một trật tự nhất định sao cho chi phí di chuyển giữa các cơ sở là nhỏ nhất. Bài toán đã được chứng minh là NP-khó và đã có nhiều thuật toán đề xuất. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất thuật toán lai giữa mạng miễn dịch nhân tạo và tìm kiếm Tabu cho bài toán. Kết quả thử nghiệm cho thấy, thuật toán mới đề xuất cho kết quả tốt hơn với thời gian ngắn so với một số phương pháp đã công bố gần đây.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2017-02-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1507
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT; 171 - 175
TNU Journal of Science and Technology; T. 162, S. 02 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT; 171 - 175
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1507/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library