A CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE METAPHOR “ANGER IS HEAT” IN ENGLISH AND THE POSSIBLE EQUIVALENT EXPRESSIONS IN VIETNAMESE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE METAPHOR “ANGER IS HEAT” IN ENGLISH AND THE POSSIBLE EQUIVALENT EXPRESSIONS IN VIETNAMESE
PHÂN TÍCH ÐỐI CHIẾU BIỂU THỨC ẨN DỤ “ANGER IS HEAT” (SỰ TỨC GIẬN LÀ NHIỆT) TRONG TIẾNG ANH VÀ CÁC BIỂU THỨC TƯƠNG ÐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT
 
Creator Thanh, Lại Thị
Tuyết, Nguyễn Thị
 
Subject
contrastive analysis, metaphor, conceptual metaphor, ‘anger is heat’, Vietnamese equivalents

Phân tích tương phản, phép ẩn dụ, phép ẩn dụ khái niệm, 'tức giận là nhiệt', tương đương tiếng Việt
 
Description Metaphor is traditionally treated as a rhetoric device in poetics. However, according to cognitivists, metaphor is not merely a matter of language but a matter of thought. This research is intended as a contrastive analysis of the metaphor “Anger is Heat”, one of the most common used metaphors for emotions, in English and the equivalents in Vietnamese. In order to achieve the objectives of the study, different samples containing the central conceptual metaphor “Anger is Heat” were collected from authentic sources of data in both English and Vietnamese. After being collected, the data were analyzed by using the major approach of quantitative to describe and analyze the common and distinctive features of the metaphor “Anger is Heat” in English and in Vietnamese equivalents. The findings showed that the cognitive basis of the metaphor “Anger is Heat” in both languages is the same and based on bodily experiences. While English tends to express anger through the physiological effects of the whole body, Vietnamese tends to utilize body parts to express anger. These differences result from the differences in culture and medical knowledge.
Ẩn dụ trước đây thường được biết đến như một biện pháp tu từ trong thi ca.Tuy nhiên, theo các nhà ngôn ngữ học tri nhận, ẩn dụ không chỉ đơn thuần là một phương tiện ngôn ngữ mà nó còn là phương tiện biểu đạt tư duy. Bài báo này nhằm phân tích đối chiếu biểu thức ẩn dụ “sự tức giận là nhiệt” - một trong những biểu thức ẩn dụ chỉ cảm xúc được sử dụng rộng rãi nhất trong cả tiếng Anh và tiếng Việt. Để đạt được mục đích nghiên cứu, các tác giả đã tiến hành thu thập các mẫu câu từ các nguồn dữ liệu đáng tin cậy trong cả tiếng Anh và tiếng Việt trong đó có sử dụng biểu thức ẩn dụ “sự tức giận là nhiệt”. Sau khi thu thập dữ liệu, bằng phương pháp chủ đạo là định tính, tác giả đã tiến hành mô tả và phân tích những điểm tương đồng và dị biệt trong cách sử dụng biểu thức ẩn dụ “sự tức giận là nhiệt” trong tiếng Anh và biểu thức tương đương trong tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng biểu thức này có nền tảng tri nhận giống nhau ở cả hai ngôn ngữ và đều liên quan đến những biến đổi cơ thể. Trong khi người Anh có xu hướng biểu đạt sự tức giận thông qua những biểu hiện sinh lý của toàn bộ cơ thể thì người Việt sử dụng một vài bộ phận trên cơ thể để biểu lộ cơn giận. Sự khác biệt này xuất phát từ những khác biệt về văn hóa và kiến thức y học.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2017-03-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1430
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 163, S. 03/1 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 47 - 51
TNU Journal of Science and Technology; T. 163, S. 03/1 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 47 - 51
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1430/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library