A FLEXIBLE HASH FUNCTION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A FLEXIBLE HASH FUNCTION
VỀ MỘT HÀM BĂM MỀM DẺO
 
Creator Bắc, Đỗ Thị
Minh, Nguyễn Hiếu
 
Subject
hash functions, controlled element, algorithm MBM, switchable data dependent operation, FPGA

hàm băm, phần tử điều khiển được, thuật toán MBM, phần tử chuyển mạch phụ thuộc dữ liệu, FPGA
 
Description Developing new hash functions which meet the flexibility and secure high speed is an essential requirement in mass communication. This article will propose a new hash function exclusively built with a flexible processing mechanism to suit the wireless applications, to be able to sustain strong collisions and to have high integrated efficiency on FPGA as well. The hash function is constructed according to a model which uses the repeatedly rotating hash functions and the controlled element. The input parameters of the hash function may be customized by users such as: the message length, the key length, the number of repetitions of the rotating function, the magnitude of hash results. These are the issues of great interest in this article
Việc phát triển các hàm băm mới đáp ứng yêu cầu mềm dẻo cho các ứng dụng và đảm bảo tốc độ cao là một yêu cầu tất yếu trong truyền thông. Trong bài báo này sẽ đề xuất một hàm băm được xây dựng riêng có cơ chế xử lý mềm dẻo để phù hợp hơn cho các ứng dụng không dây, đồng thời có khả năng chống đụng độ mạnh, có hiệu quả tích hợp cao trên FPGA. Nó được xây dựng theo mô hình sử dụng các hàm băm lặp quay vòng, phần tử điều khiển được. Các tham số đầu vào của hàm băm có thể được tùy biến bởi người dùng như: độ dài bản tin, độ dài khóa, số lần lặp của hàm quay vòng, độ lớn của kết quả băm. Đây là những vấn đề rất được quan tâm trong bài báo này.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2017-08-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1095
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 209-215
TNU Journal of Science and Technology; T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 209-215
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1095/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library