"SACRED" FUNDAMENTAL STRUCTURE OF CUSTOMARY LAW

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title "SACRED" FUNDAMENTAL STRUCTURE OF CUSTOMARY LAW
“THIÊNG HÓA” - YẾU TỐ CƠ BẢN CẤU THÀNH LUẬT TỤC
 
Creator Dương, Lưu Bình
Tiến, Nguyễn Văn
 
Subject
customary, sacred, sacred space, divine power, customs

Luật tục, thiêng hóa, không gian thiêng, quyền lực thiêng, phong tục
 
Description This study focuses on the interpretation of "sacredness" - a factor that makes the customary law of ethnic minorities customary laws of the ethnic minorities enforceable. Therefore, it is compulsory for community members to voluntarily obey. In Vietnam, the customary laws of the ethnic minorities is built, enforced and effected based on various factors. One of the most important factors for individuals in the community to follow is the punishment. The deterrence of customary law is sacredness. “Sacrifice” is one of the characteristics of customary laws in Vietnam. It reflects a strong faith, spirituality of the community in the supernatural (Divine) and institutionalized into the rules and behaviors defined in their customary laws. Forcing related parties to voluntarily abide by unconditional. If anyone violates, they will have to suffer the conventions set by the community.
Nghiên cứu này tập trung vào sự lý giải “tính thiêng” - một nhân tố làm cho luật tục của các dân tộc thiểu số có tính hiệu lực buộc các thành viên trong cộng đồng tự nguyện tuân theo. Luật tục của các dân tộc thiểu số được xây dựng, thi hành, đảm bảo có hiệu lực dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những yếu tố quan trọng để các cá nhân trong cộng đồng tuân theo những hình phạt, hay sự răn đe của luật tục chính là sự thiêng liêng. “Thiêng hóa” là một trong các đặc điểm của  luật tục ở Việt Nam, là sự phản ánh niềm tin mãnh liệt, tâm linh của cộng đồng vào các thế lực siêu nhiên (thần linh) được thể chế hóa thành các quy tắc hành vi quy định trong luật tục của họ, buộc các chủ thể có liên quan phải tự giác chấp hành vô điều kiện, nếu vi phạm sẽ phải gánh chịu theo các quy ước cộng đồng đề ra.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2017-09-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1018
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 3-7
TNU Journal of Science and Technology; T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 3-7
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1018/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library