Ювелірне мистецтво України на зламі ХХ–ХХІ ст.: генезис поступу

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Ювелірне мистецтво України на зламі ХХ–ХХІ ст.: генезис поступу
Jewelery Art of Ukraine at the Turn of the XX–XXI ct.: Genesis of Progress
 
Creator Luts, Sergii; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 
Subject українське ювелірство; становлення; традиції; експеримент; стилістика; дизайн; формотворення; арт-ринок
739.2(477)"199/201"
Ukrainian jewelery; formation; traditions; experiment; stylistics; design; shaping; art market
739.2(477)"199/201"
 
Description Мета дослідження – аналіз генезису основних чинників еволюційних трансфор- мацій у ювелірному мистецтві України кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Методологія дослідження. Застосовано ряд наукових методів: порівняльно-історичний, аналітико-описовий, образно-стилістичний, а також методи аналогійта припущень. Наукова новизна. У даному дослідженні зроблено спробу показати уза- гальнену картину поступу ювелірного мистецтва України на зламі ХХ–ХХІ ст. Висновки. Встановлено, що узагальнення власних експериментальних аспектів в технологічній площині, активне впровадження в творчий процес прогресивних дизайнерських ідей та напрацьованого за численні роки досвіду попереднього покоління майстрів, що спеціалізувалися на ювелірному мистецтві, вивело українських ювелірів на новий якісний етап розвитку. Оптимальне співвідношення традиційних методів та новаторських експериментальних чинників технологічного та творчого процесу загалом сформувало загальну концепцію розвитку новітнього українського ювелірства та сприяє народженню нових творчих форм реалізації потенціалу українських художників-ювелірів кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Всі ці аспекти виводять сучасних українських митців ювелірства на шлях ефективної адаптації до нових принципів роботи та трансформації у простір європейського ювелірного арт-ринку, де філософія концепції дизайну, методів синтезу художньо-образного і конструктивно-технологічного формотворення є головними чинниками поступу новітнього ювелірного мистецтва України загалом.
The aim of the research is to analyze the genesis of the main factors of evolutionary;transformations in the jewelry of Ukraine at the end of the XX – the beginning of the XXI ct.;Research methodology. A number of scientific methods have been applied: comparativehistorical,;analytical-descriptive, figurativestylistic, as well as methods of analogies and;assumptions. Scientific novelty. In this study an attempt to show a generalized picture of;the progress of Ukrainian jewelry on the turn of the XX–XXI ct. has been made. Conclusions. It;has been proved that consolidation of domestic;experimental aspects in the technological; field, active introduction of progressive design;ideas and work experience accumulated over;many years by the previous generation of; masters specializing in jewelry art into the;creative process has led Ukrainian jewelers to a qualitatively new stage of development. The optimal balance of traditional methods and innovative experimental factors of the technological and creative process in general has formed the general concept of the development of the recent Ukrainian jewelery, and promotes the birth of new creative forms of the realization of the potential of Ukrainian jewelery artists at the end of the XX – the beginning of the XXI ct. All these aspects help modern Ukrainian jewelery artists to adjust effectively to new principles of work and transformation on the European jewelry art market,where the philosophy of the concept of design, methods of synthesis of artistic and figurative forming as well as structural and technological forming are the main factors of the progress of the recent jewelry art in Ukraine in general.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2019-06-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/170361
10.31866/2617-7951.2.1.2019.170361
 
Source Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 2, № 1 (2019); 93-111
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 2, № 1 (2019); 93-111
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.2.1.2019
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/170361/171360
 
Rights Copyright (c) 2019 Сергій Луць
Copyright (c) 2019 Sergii Luts
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library