Тенденції застосування геометричних орнаментів у проектах графічного дизайну в Україні ХХІ ст.

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Тенденції застосування геометричних орнаментів у проектах графічного дизайну в Україні ХХІ ст.
Tendencies of Usage of Geometrical Ornaments in Graphic Design Projects of Ukraine in the XXI ct.
 
Creator Bozhko, Tetiana; Київський національний університет культури і мистецтв
Chystikov, Oleksii; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject геометричні орнаменти; способи трансформації орнаментики; сучасні проекти графічного дизайну
76.05(477)"20"
geometrical ornaments; methods of ornamental transformation; modern graphic design projects
76.05(477)"20"
 
Description Актуальність даної публікації пов’язана з визначенням вектору становлення моделей розвитку графічного дизайну у різних країнах та виокремленням тих елементів візуальної культури, що сприяють етнічній ідентифікації. Одним з таких елементів, безумовно, є український геометричний орнамент, автентично присутній у багатьох різновидах українського декоративно-прикладного мистецтва, таких як вишивка, ткацтво, килимарство та писанкарство.Мета – визначення наявних тенденцій застосування геометричних орнаментів як ідентифікаторів національної культури та самобутності української нації. Методологія дослідження: в досліджені впроваджено метод комплексного аналізу. Наукова новизна полягає у виявленні тенденцій застосування геометричних орнаментів у сучасних проектах графічного дизайну та встановленні способів трансформації української геометричної орнаментики. Встановлено, що в царині айдентики геометричні елементи орнаментів, втрачаючи зв’язок з традиційними технологіями втілення, найбільше піддаються візуальним трансформаціям, а саме: переходу у виключно лінійну графіку, використанню ефектів контрформи та пікселізації. Втім у царині знакоутворення знакові елементи геометричних орнаментів часто набувають багатства забарвлення або підпорядковуються за колористичними характеристиками літерно-шрифтовим елементам (логотипам). В плакатах та постерах використовується цілісний ряд геометричного орнаменту як в одноколірному, так і у двоколірному (червоне й чорне) варіанті виконання. В інших носіях рекламно-графічної продукції, як-то пакування та рекламні буклети, частіше зустрічається одноколірне або монохромне втілення орнаментальної стрічки, яка є своєрідним маркером національної культури й національних традицій. Висновки: В ході дослідження було з’ясовано, що геометричні орнаменти та їх окремі елементи застосовуються у широкому спектрі продукції графічного дизайну. Відзначено, що більша частина таких елементів припадає на царину знакоутворення, айдентики та плакатів і постерів, і значно менша використовується в пакувальній та друкованій рекламній продукції. Проектування сучасної рекламно-графічної продукції все ще недостатньо використовує потенціал знакових елементів українських геометричних орнаментів. У ході дослідження також з’ясувалося, що графічні дизайнери у своїх проектах майже не використовують мотиви та композиційні угрупування з писанкарства України.
The aim of the research is to outline the present tendencies of usage of geometrical ornaments functioning as symbols of national culture and cultural identity of the Ukrainian nation. Methods of research. The basic method applied in the research is method of complex analysis. Scientific novelty. The novelty of the research lies in discovering the tendencies of usage of geometrical ornaments in modern graphic design projects and in identifying the methods of transformation of Ukrainian geometrical ornamentation. It has been found out that in the sphere of brand identity geometrical elements of ornaments, losing their connection with traditional technologies of implementation, come under influence of visual transformations, namely, switching to line graphics, using contrform effect and pixelation effect. At the same time in the sphere of sign formation sign elements of the graphical ornaments largely obtain abundance of colouring or become subject to colored characteristics of letter and type elements (logos). In billposters and posters an integral series of geometrical ornamentation in both one-colour and two-colour (red and black) versions of execution is used. In other advertising vehicles and graphic products, such as packaging and advertising booklets, one-colour, or monochrome implementation of ornamental ribbon is most frequently found, which makes it a unique marker of national culture and national traditions. Conclusions. The research proved the idea that geometrical ornaments and their individual elements are used in a wide range of graphic design products. It should be noted though that most of these elements fall onto the sphere of sign formation, brand identity, billposters and posters, and far less are used in packaging and print advertising products. The design of modern advertising and graphic products still does not sufficiently use the potential of the sign elements of Ukrainian geometrical ornaments. In the course of the research it has also emerged that graphic designers in their projects almost do not use motifs and compositional groups from the art of the Ukrainian pysanka (painting of Easter eggs).
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2019-06-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/170357
10.31866/2617-7951.2.1.2019.170357
 
Source Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 2, № 1 (2019); 51-66
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 2, № 1 (2019); 51-66
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.2.1.2019
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/170357/171356
 
Rights Copyright (c) 2019 Тетяна Божко, Олексій Чистіков
Copyright (c) 2019 Tetiana Bozhko, Oleksii Chystikov
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library