Просторова організація та меблювання шкільного класу: початковий період розвитку (ХІІІ–ХVII ст.)

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Просторова організація та меблювання шкільного класу: початковий період розвитку (ХІІІ–ХVII ст.)
Spatial Organization and Furnishing of the School Classroom: the Initial Development Period (ХІІІ–ХVII ct.)
 
Creator Kosenko, Danylo; Київський національний університет технологій і дизайну
 
Subject навчальний простір; школа; класне приміщення; просторова організація класу; шкільне меблювання; учнівські меблі; історія школи
684.4:[727:373(4)“12/16“
learning space; school; classroom; classroom spatial organization; school furnishing; classroom furniture; school history
684.4:[727:373(4)“12/16“
 
Description Мета дослідження. Виявити та охарактеризувати особливості просторової організації та меблювання навчальних приміщень європейської масової школи на початкових етапах становлення та розвитку (орієнтовно ХІІІ–ХVII ст.). Методи дослідження. Історико-культурний та компаративний методи. Джерельною базою є історичні зображення шкільного облаштування названого періоду в образотворчому мистецтві та в інших візуальних джерелах. Додатково залучались текстові свідчення та результати сучасних історико-культурних досліджень. Наукова новизна. Вперше систематично описано особливості просторової організації та меблювання шкільних класів у початковому періоді розвитку масової шкільної освіти у Європі (орієнтовно ХІІІ–ХVII ст.), виділено ключові етапи зазначеного періоду. Висновки. Початковий період розвитку просторової організації та облаштування шкільного простору окреслено межами ХІІІ–ХVII ст. Ключовими ознаками цього періоду є а) просторова організація класу, що придатна лише для індивідуальної роботи учнів, б) використання неспеціалізованого меблювання (побутових крісел, лав та столів). У цьому періоді можна виділити три етапи. Перший (ХІІІ–ХVI ст.) характеризується обладнанням лише вчительського місця (крісло-кафедра та стіл або пюпітр). Другий етап (ХVI–ХVII ст.) вирізняється запровадженням столів для письмової роботи учнів, а також демонстраційного обладнання (крейдові дошки, таблиці, прилади тощо). Просторова організація класу має спонтанний характер. На третьому етапі (з середини ХVII ст.) відзначаються перші спроби систематичної організації, зонування простору класу, створення функціональних осередків різного призначення, закріплення робочих місць за учнями. Обладнання класів фронтально орієнтованими рядами спеціалізованих учнівських меблів (столів з однобічнимрозміщенням робочих місць) у ХVIII ст. можна вважати ознакою переходу до наступного періоду.
The aim of the research. The study is aimed to identify and characterize the features of the spatial organization and furnishing of the educational facilities of the European mass schools at the initial stages of their formation and development (approximately ХІІІ–ХVII centuries). Research methods. Historical-cultural and comparative methods have been used. The source base includes artworks of the period depicting a school interior. In addition, written sources of the period and the results of contemporary historical and cultural studies have been largely involved. Scientific novelty. The features of spatial organization and furnishing of school classes in the initial period of the development of mass school education in Europe (approximately ХІІІ–ХVII сt.) are systematically described for the first time, the key stages of mentioned period are highlighted. Conclusions. The initial period of development of spatial organization and furnishing of school space is limited by ХІІІ–ХVII centuries. The key features of this period are as follows: a) spatial organization of the class, suitable only for individual work of students, b) the use of nonspecialized furniture (household chairs, benches and tables). Three stages can be distinguished in this period. The first stage (ХІІІ–ХVI centuries) is characterized by the equipment of a teacher’s place only (chair-cathedra and table or bookrest). The second stage (ХVI–ХVII centuries) differs from the first one by the introduction of writing workplaces for pupils, as well as demonstration equipment (blackboards, tables, appliances, etc.). The spatial organization of the class has a spontaneous character. In the third stage (from the middle of the ХVII ct.) there are first attempts to introduce systematic organization, zoning of the classroom space, development of functional centers of different purposes, fixing the pupils’ workplaces. Equipping the classroom with frontal-oriented rows of specialized pupils’ furniture (tables with oneside workplaces) in the ХVIIІ ct. could be treated as the sign of the transition to the next period.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2019-06-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/170353
10.31866/2617-7951.2.1.2019.170353
 
Source Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 2, № 1 (2019); 16-27
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 2, № 1 (2019); 16-27
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.2.1.2019
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/170353/171352
 
Rights Copyright (c) 2019 Данило Косенко
Copyright (c) 2019 Danylo Kosenko
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library