Дизайн відкритих громадських просторів у контексті світових тенденцій міського планування

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Дизайн відкритих громадських просторів у контексті світових тенденцій міського планування
Design of Open Public Spaces in the Context of World Trends in City Planning
 
Creator Klishch, Oksana; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 
Subject дизайн міського середовища; образ міста; відкритий громадський простір; тенденції благоустрою; конкурсний відбір; дизайн-концепція
72.01:711.4:304
urban environment design; image of the city; open public space; landscaping tendencies; competitive selection; design concept
72.01:711.4:304
 
Description Метою дослідження є акцентувати увагу на взаємозв’язку соціального предмета і культурного значення облаштування відкритих громадських просторів міст у відповідності до потреб та пріоритетів суспільства. У методології дослідження використано методи історичного і урбаністичного аналізу, порівняння та узагальнення. Наукова новизна. У статті висвітлено пріоритетні тенденції облаштування відкритих громадських просторів міста (вивчено світовий досвід та українські проектні рішення), проаналізовано шляхи пошуку актуальних рішень, де конкурсний спосіб відбору дизайн-концепцій визначено одним із найсприятливіших і таким, що в історичному контексті подарував світу велику кількість культових місць. Висновки. У результаті проведеного дослідження виокремлено напрямки розвитку дизайн-концепцій благоустрою відкритих громадських просторів міст, до яких належать: багатофункціональність (пішохідні простори включають місця для відпочинку, майданчики для ігор, занять спортом, пікніків, ринкових точок); універсальність (орієнтація на різні категорії населення та соціальні групи); здешевлення і полегшення систем експлуатації просторів (розрахунок на довготривалу перспективу функціонування простору, використання проникного покриття, системи відведення дощових вод, дренажу); екологічність рішень (застосування природних матеріалів, енергозберігаючих технологій в освітленні, наявність озеленення); підвищення кліматичного комфорту (присутність навісів, тентів, фонтанів, штучних водойм, світлих поверхонь мощення, які відбивають світло і перешкоджають перегріву); лаконічність (зрозумілість композиційних рішень, спрощення у формотворенні); доступність (відсутність соціального суперництва).
The aim of the research is to put an accent on the interconnection of the social subject and the cultural significance of arrangement of the urban open public spaces in accordance with the demands and priorities of the society. The research methods include methods of historical and urban analysis, method of comparison and generalization method. The scientific novelty. The article highlights the priority trends in the arrangement of open public spaces of the city (the world experience and Ukrainian projects were studied). The author analyzes the ways of finding actual solutions where the competitive manner of selecting design concepts is determined as one of the most favorable manners that, in the historical context, presented to the world a lot of cult places. Conclusions. As a result of the conducted research, the following areas of development of design concepts for the improvement of open public spaces of the city have been examined: multifunctionality (the pedestrian areas include spaces for recreation, playgrounds, sport grounds, picnic areas, and market areas); versatility (orientation on different categories of people and social groups); cheapening and easing of the space management systems (such places are designed for a long-term perspective, include the permeable coating, rainwater drainage systems); environmentally friendly solutions (application of natural materials, energy saving technologies in lighting, landscaping); improvement of the climatic comfort (availability of canopies, tents, fountains, artificial water basins, light surfaces of the paving that reflect the light and prevent from overheat); pithiness (clearness of composite solutions, simplicity of forms); accessibility (absence of social competition).
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2019-06-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/170352
10.31866/2617-7951.2.1.2019.170352
 
Source Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 2, № 1 (2019); 6-15
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 2, № 1 (2019); 6-15
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.2.1.2019
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/170352/171351
 
Rights Copyright (c) 2019 Оксана Кліщ
Copyright (c) 2019 Oksana Klishch
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library