Que buscan os usuarios habitualmente no Dicionario da Real Academia Galega?

Cadernos de Lingua

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Que buscan os usuarios habitualmente no Dicionario da Real Academia Galega?
What do users usually look for in the Dictionary of the Royal Galician Academy?
 
Creator González González, Manuel
González Rei, Begoña
 
Subject DRAG; lexicografía; uso do dicionario; Real Academia Galega; corrección lingüística
DRAG; lexicography; use of the dictionary; Royal Galician Academy, Real Academia Galega; linguistic correction
 
Description A partir da análise dos datos das palabras máis buscadas no DRAG durante o ano 2017, preténdese descubrir que tipo ou tipos de información buscan prioritariamente os usuarios do Dicionario da RAG e cales son os factores que inducen principalmente a un usuario a acudir ao dicionario en busca de información. O estudo destes datos móstranos que amais do significado dunha voz, o usuario tamén adoita buscar outros tipos de información: autenticidade da voz, ortografía correcta, pronunciación, información morfolóxica... No estudo conclúese que os dous factores externos que máis inflúen no número de buscas dunha palabra son a circulación desta nos medios de comunicación social e a súa presenza no mundo escolar.
Based on the analysis of the data of the most sought-after words in the DRAG during the year 2017, it is intended to find out what kind of information the users of the Dictionary of the RAG seek primarily and what are the factors that mainly induce a user to go to the dictionary in search of information. The study of these data shows that, besides the meaning of a voice, the user also often seeks other types of information: voice authenticity, correct spelling, pronunciation, morphological information... In this study it is concluded that the two external factors that most influence the number of searching for a word are the circulation of this in the social media and its presence in the educational world.
 
Publisher Real Academia Galega
 
Contributor

 
Date 2019-07-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/Cadernos/article/view/746
 
Source Cadernos de Lingua; Nº 37 (2019); 9-34
Cadernos de Lingua; Nº 37 (2019); 9-34
Cadernos de Lingua; Nº 37 (2019); 9-34
2603-6975
1130-5924
 
Language glg
 
Relation http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/Cadernos/article/view/746/775
/*ref*/Borrazás, X. (1994): Criminal. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.
/*ref*/CORGA = Rojo, G. e M.ª S. López Martínez (dirs.) (2019): Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) [3.1]. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Dispoñible en http://corpus.cirp.gal/corga/.
/*ref*/DRAG = González González, Manuel (dir.) (2006-): Dicionario da Real Academia Galega [web]. A Coruña: Real Academia Galega. Dispoñible en https://academia.gal/dicionario
/*ref*/González González, M. [et al.] (2002): Dicionario de verbos galegos Laverca. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. (Contén CD-ROM co programa Laverca 1.0).
/*ref*/Méndez Ferrín, X.L. (2017): “Chimpín”, Faro de Vigo 19/V/2017.
/*ref*/Regueira, X. L. (2010): Dicionario de pronuncia da lingua galega. A Coruña: Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega.
/*ref*/TILG = Santamarina, A.(dir.) (2018): Tesouro informatizado da lingua galega (4.1). Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. Dispoñible en http://ilg.usc.es/TILG/
/*ref*/Valadé del Río, E. (1993): Pleno ordinario. (Súas señorías e a leria das autovías). Santiago de Compostela: Edicións Laiovento.
 
Rights Copyright (c) 2019 Cadernos de Lingua
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library