Aspects of Aspect: Phasic and Episodic Dimensions of Verbs

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Aspects of Aspect: Phasic and Episodic Dimensions of Verbs
Vidiki vidskosti: Fazne in epizodične dimenzije glagolov
 
Creator VEISI HASAR, Rahman
AHMADNEJAD, Mohammad
 
Subject aspect
phasic and episodic coercions
adverb
tense
progressive operator
glagolski vid
fazne in epizodične prisile
prislov
glagolski čas
progresivni operater
 
Description The present study sets out to analyze aspectuality and coercion in Persian from a new perspective. With regard to the transcendental aspectual distinction between perfectivity, characterized by boundedness and heterogeneity, and imperfectivity, specified by uniformity and homogeneity (Langacker, 2008), it is argued that the heterogeneity of verbs may be assessed according to their phasic and episodic variables. In other words, in contrast to homogeneous verbs, which lack any kind of boundedness, heterogeneous verbs may occur either in a bounded phasic domain or in a bounded episodic domain. Concerning phasic-episodic features, this study presents a new model of lexical aspect that can differentiate five aspectual categories. The paper also scrutinizes the combinations of different verbs with different sentential operators in order to explain various kinds of type-shifting triggered by different operators. Thereby, two procedures of phasic coercion and episodic coercion are introduced which are responsible for modifying the phasic and episodic features of verbs in order to resolve the semantic conflicts between verbs and sentential operators. These procedures modify the phasic/episodic attributes of verbs according to the viewing frames evoked by interpretative operators.
Študija analizira vidskost in prisilo v perzijščini iz nove perspektive. Glede na transcendentalnim vidskim razlikovanjem med dovršnostjo, za katero sta značilna leksikalna omejenost in raznoterost, in nedovršnostjo, ki jo določata enotnost in enovitost (Langacker, 2008), se domneva, da je raznovrstnost glagolov moč oceniti glede na njihove fazne in epizodične parametre. Z drugimi besedami, v nasprotju z glagoli enovitih dejanj, ki nimajo nikakršnih omejitev, se raznovrstni glagoli pojavljajo samo v omejeni domeni, ki je lahko fazna ali epizodična. V zvezi s fazno-epizodičnimi značilnostmi je v tej študiji predstavljen nov model leksičnega vidika, ki loči pet vidskih kategorij. V prispevku so podrobneje preučene kombinacije različnih glagolov in operaterjev (udeležencev), ki razjasnijo načine spreminjanja različnih glagolskih tipov. Pri tem študija uvede dva postopka fazne prisile in epizodno prisilo, ki so odgovorni za spreminjanje faznih in epizodnih značilnosti glagolov, in na ta način razreši pomenska nasprotja med glagoli in stavčnimi operaterji. Ti postopki spreminjajo fazne / epizodne značilnosti glagolov glede na okvirje, ki jih pogojujejo interpretativni operaterji.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2019-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8219
10.4312/ala.9.2.9-52
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 9 No 2 (2019); 9-52
Acta Linguistica Asiatica; L. 9 Št. 2 (2019); 9-52
2232-3317
10.4312/ala.9.2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8219/8623
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8219/8626
 
Rights Copyright (c) 2019 RAHMAN veisi hasar
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library