Empty category in Persian relative clauses

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Empty category in Persian relative clauses
Ničelne kategorije v perzijskih relativnih stavkih
 
Creator MOBARAKI, Mahmoud
MOSAFFA JAHROM, Abolfazl
 
Subject relative clause
resumptive pronoun
empty category
subjacency condition
predicate logic
oziralni odvisnik
rezumptivni zaimek
ničelna kategorija
pogoj podstave
logika povedka
 
Description Empty categories are one of the fundamental parts of generativist’s view towards language. Empty operators, the so-called null elements, which are syntactically active in relative clauses and possibly move into [spec, CP], have reportedly been found in different languages. However, there is no solid evidence for the existence of empty operators in Persian relative clauses. Despite this, syntactic evidences such as theta theory, argument structure and subjacency condition provide satisfactory provable tests in favor of their role in Persian grammar. Namely, Persian relative clauses contain resumptive pronouns which may be covert. Their movement into [spec, CP] can precisely account for subjacency effect in relative clauses. Resumptive pronouns can occupy the subject as well as the object position. This articles attempts to introduce empty operators to Persian syntax, and shows that in such a way it is possible to account for the peculiar behavior of the Persian complementizer “ke” and its obligatory nature.
Ničelne kategorije so eden izmed osnovnih idej generativističnega pogleda na jezik. Ničelni operatorji (tudi ničelni elementi), ki so skladenjsko aktivni v oziralnih odvisnikih in lahko preidejo v [spec, CP], so že bili dokazani v številnih jezikih. Njihova uporabnost pa do sedaj še ni bila pokazana za oziralne odvisnike v perzijščini. Ne glede na to pa sklepamo, da se skladenjski pristopi kot so teorija theta, struktura argumenta in pogoj podstave izkazujejo kot zanesljivi testi, ki spodbujajo uporabo ničelnih operatorjev v perzijski slovnici. Oziralni odvisniki v perzijščini namreč vsebujejo rezumptivne zaimke, ki so lahko prikriti. Njihova sprememba v [spec, CP] lahko natančno pojasni vpliv sintaktične omejitve pojavljanja (angl. Subjacency effect) oziralnih odvisnikih. Razumptivni zaimki namreč lahko zasedejo položaj tako osebka kot tudi predmeta. Članek poskuša uvesti ničelne opratorje v perzijsko skladnjo in pokaže, da lahko na ta način razložimo značilno obnašanje perzijskega dopolnike “ke” ter njegove obvezne pojavnosti.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2019-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8022
10.4312/ala.9.2.53-70
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 9 No 2 (2019); 53-70
Acta Linguistica Asiatica; L. 9 Št. 2 (2019); 53-70
2232-3317
10.4312/ala.9.2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8022/8630
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8022/8632
 
Rights Copyright (c) 2019 Mahmoud MOBARAKI
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library