Метод розподілу навантаження між серверами системи інтернет-голосування

Ukrainian Information Security Research Journal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Метод розподілу навантаження між серверами системи інтернет-голосування
Method of partition of load between servers of system the internet voting
Метод распределения нагрузки между серверами системы интернет-голосования
 
Creator Чуприн, Володимир Михайлович; Національний авіаційний університет
Антонов, Веніамін Валерійович; Національний авіаційний університет
Комарницький, Олег Олександрович; Київська міська державна адміністрація
 
Subject Інформаційна безпека

УДК 004.773
Information Security
transparent voting system over the Internet, server equipment, controlled from distance access; optimal distribution of traffic; method of the adaptive adjusting of R. Bellman
UDC 004.773
Информационная безопасность
атака посредника; транспарентная система; Интернет голосование; защита информации; противодействие атакам посредника
УДК 004.773
 
Description Запропоновано метод оптимального адаптивного розподілу потоку звернень виборців між спеціалізованими серверами захищеної системи інтернет-голосування, що здійснюють за запитами виборців автоматичний пошук ір-адрес потрібних їм серверів виборчих дільниць. За основу узята  схема доступу виборців до серверів виборчих дільниць, що детально розглянута у [3]. Для автоматизації пошуку у цій схемі використано  лінійку спеціалізованих серверів пошуку адрес (ПА), програмні засоби котрих у відповідь на звернення виборців у реальному часі виконують процедуру пошуку відповідно до будь-якого із відомих методів пошуку, а знайдені значення ір-адрес надсилають на термінальні вузли ініціаторів звернень. Поряд з лінійкою серверів ПА, що мають функціонувати одночасно і незалежно один від одного,  у склад обладнання системи дистанційного таємного голосування уведено також додатковий засіб – сервер-менеджер ПЗ (сервер переведення звернень), котрий у реальному часі має здійснювати  адаптивний розподіл потоку звернень між серверами ПА з тим, щоб забезпечити рівномірне завантаження цих серверів в умовах непрогнозованих сплесків (пульсацій) потоку звернень під час голосування.  Реалізація методу дозволяє удосконалити технологію дистанційного доступу виборців до захищених ресурсів транспарентної системи інтернет-голосування. Зокрема, забезпечити рівномірне завантаження серверного обладнання в умовах непрогнозованих сплесків (пульсацій) трафіка виборців, а також можливість підтримки прийнятного рівня захисту та якості обробки цих звернень (зокрема, підтримки прийнятного значення середнього  часу очікування у черзі на обслуговування звернення) з використанням мінімальної кількості серверного обладнання. Параметри цієї технології визначено як результат вирішення відповідної оптимізаційної задачі, що реалізує метод динамічного програмування Р.Белмана. 
The method of optimal adaptive distribution of stream of queries of electors is offered between the servers of the system internet-voting, that produce the automatic search of ip-address of servers of electoral districts. For basis the chart of access of electors is taken to servers of electoral districts, that in detail is considered in [3]. For automation of search the line of the specialized servers of search of addresses (SA) is used in this chart. Programmatic facilities of these servers in reply to the queries of electors in real time execute procedure of search in accordance with any of the known methods of  search. The found values of ір-addresses are sent on the terminal knots of initiators  of queries.Along with the line of servers of SA that functions imultaneously and independent of each other, in complement of equipment of the controlled from distance secret voting system the additional element of queries is entered also. It is manager (server of translation of queries), that in real time must execute adaptive distribution of stream of queries between the servers of SA with that to provide the even loading of these servers in the conditions of the unforecast splashes (pulsations) of stream of queries during voting. Realization of method allows to perfect technology of the controlled from distance access of electors to the resources of the system internet-voting. In particular, to provide the even loading of server equipment in the conditions of the unforecast pulsations of traffic of electors, and also possibility of support of acceptable level of quality of treatment of these queries (in particular, support of acceptable value of mean time of expectation in a turn on maintenance of queries) with the use of the least of server equipment. Parameters of this technology are certainly as a result of decision of corresponding optimization task that will realize method of the dynamic programming of Bellman.
Предложен метод оптимального адаптивного распределения потока запросов избирателей между специализированными серверами защищённой системы интернет-голосования, которые выполняют согласно запросам избирателей автоматический поиск ір-адресов нужных им серверов избирательных участков. За основу взята схема доступа избирателей к серверам избирательных участков, которая детально рассмотрена в [3]. Для автоматизации поиска в этой схеме использована линейка специализированных серверов поиска адресов (ПА), программные средства которых в ответ на запросы избирателей в реальном времени выполняют процедуру поиска в соответствии с любым из известных методов поиска, а найденные значения ір-адресов посылают на терминальные узлы инициаторов запросов. Наряду с линейкой серверов ПА, которые функционируют одновременно и независимо друг от друга, в состав оборудования системы дистанционного тайного голосования введён также дополнительный элемент – сервер-менеджер ПЗ (сервер перевода запросов), который в реальном времени должен выполнять адаптивное распределение потока запросов между серверами ПА с тем, чтобы обеспечить равномерную загрузку этих серверов в условиях непрогнозируемых всплесков (пульсаций) потока запросов во время голосования. Реализация этого метода позволяет усовершенствовать технологию дистанционного доступа избирателей к защищённым ресурсам транспарентной системы интернет-голосования. В частности, обеспечить равномерную загрузку серверного оборудования в условиях непрогнозируемых всплесков (пульсаций) трафика избирателей, а также возможность поддержки принятого уровня защиты и качества обработки этих запросов (в частности, поддержки принятого значения среднего времени ожидания в очереди на обслуживание запроса) с использованием минимального количества серверного оборудования. Параметры этой технологии определены в результате решения соответствующей оптимизационной задачи, которая реализует метод динамического программирования Р. Бэллмана. В работе сформулирована соответствующая целевая функция, найден явный вид оптимизирующего функционала и функции Бэллмана, синтезировано уравнение Рикати, определён вектор управления.
 
Publisher National Aviation University
 
Contributor транспарентна система інтернет-голосування; серверне обладнання; дистанційний доступ; оптимальний розподіл трафіка; метод адаптивного регулювання Р. Белмана


 
Date 2019-03-28
 
Type


 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/13544
10.18372/2410-7840.21.13544
 
Source Ukrainian Information Security Research Journal; Том 21, № 1 (2019); 25-33
Защита информации; Том 21, № 1 (2019); 25-33
Захист інформації; Том 21, № 1 (2019); 25-33
 
Language uk
 
Rights Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим: Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоронности, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами: Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library