Emocions acadèmiques i validació emocional com a factors motivadors i desmotivadors en l’ensenyament d’anglès

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Emocions acadèmiques i validació emocional com a factors motivadors i desmotivadors en l’ensenyament d’anglès
Academic Emotions and Emotional Validation as Motivating and Demotivating Factors in the ESL Classroom: A Mongolian Case Study
Emociones académicas y validación emocional como factores motivadores y desmotivadores en la enseñanza de inglés
 
Creator Komlosi-Ferdinand, Flora
 
Subject Motivació; Emocions; Estudiants bilingües; Validació del professorat; Anglès com a segona llengua; Diferències de gènere
Motivation; Emotions; Bilingual learners; Teacher validation; ESL; Gender differences
Motivación; Emociones; Estudiantes bilingües; Validación del profesorado; Inglés como segunda lengua; Diferencias de género
 
Description Introducció. Les emocions tenen un paper fonamental en l’aprenentatge de llengües estrangeres, ja que els aprenents estan en procés d’adquirir no només una llengua, sinó també noves estructures de pensament i nous elements culturals. Mètode. En aquest estudi, setanta estudiants de Mongòlia i onze professors van respondre entrevistes semiestructurades. Les dades es van analitzar calculant els percentatges en les respostes segons el gènere dels estudiants. Per analitzar les respostes del professorat, es va aplicar una anàlisi narrativa. Resultats. Les dades suggereixen que els i les estudiants mostren emocions diferents durant l’adquisició d’un idioma estranger, segons si són nois o noies. Es va constatar que tots dos grups percebien els sentiments dels educadors similars a les seves pròpies emocions, i creien que un bon o mal professor podia alterar el seu èxit en l’aprenentatge. L’estudi mostra com els professors experimentaven diverses emocions positives, però el seu entusiasme disminuïa fàcilment quan els estudiants no els corresponien. Els professors percebien i entenien les emocions dels estudiants, però no sempre eren capaços de  tenir-les en compte, o no hi estaven predisposats. Discussió i conclusió. Aquesta investigació revela que tant estudiants com professorat consideren que les emocions són fonamentals a l’aula. Les emocions positives sempre semblen estar condicionades pel comportament de l’altra part. No obstant això, la validació de les possibles emocions negatives es considera una gran eina motivadora capaç de transformar les actituds negatives en positives.
Introduction. Emotions experienced in the classroom significantly affect learners’ and educators’ motivation. In foreign language learning, emotions are of critical importance, since learners are acquiring not only a language but new structures of thinking and new cultural elements. Method. In this study, 70 Mongolian students and eleven teachers responded to questionnaires or interviews. The data from students were analysed by taking percentages of their responses by gender group, while narrative analysis was applied to the teachers’ responses. Results. The data suggest that male and female students display different emotions during foreign language acquisition. Both groups perceived educators’ feelings similarly to their own emotions. They stated that a good or bad teacher could alter their learning success. Teachers experienced a variety of positive emotions, but their enthusiasm readily decreased if students did not reciprocate. Teachers perceived and understood learners’ emotions, but were not always able or willing to take them into consideration. Discussion. The present study finds that both students and teachers consider emotions in the classroom and towards one another to be crucial. Positive emotions are always conditioned by the other party’s behaviour. Validation of (sometimes negative) emotions is regarded as a great motivational tool that can transform negative attitudes into positive ones.
Introducción. Las emociones tienen un papel fundamental en el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que los estudiantes no solo están adquiriendo un idioma, sino también nuevas estructuras de pensamiento y nuevos elementos culturales. Método. En este estudio 70 estudiantes mongoles y once profesores respondieron a entrevistas semiestructuradas. Los datos se analizaron considerando porcentajes sobre las respuestas según el género de los estudiantes. Se aplicó un análisis narrativo para analizar las respuestas de los profesores. Resultados. Los datos sugieren que el estudiantado muestra emociones diferentes durante el proceso de adquisición de un idioma extranjero. Ambos géneros percibían los sentimientos de los educadores similares a sus propias emociones y declaraban que un profesor bueno o malo podría alterar su éxito en el aprendizaje. Los docentes experimentaban diversas emociones positivas, pero su entusiasmo disminuía fácilmente cuando los estudiantes no las correspondían. También percibían y entendían las emociones de los alumnos, pero no siempre eran capaces o estaban dispuestos a tenerlas en cuenta. Discusión y conclusión. Esta investigación revela que tanto los estudiantes como el profesorado consideran que las emociones son fundamentales en el aula y hacia las otras personas. Las emociones positivas siempre parecen estar condicionadas por el comportamiento de la otra parte. Sin embargo, la validación de las posibles emociones negativas se considera una gran herramienta motivadora capaz de transformar las actitudes negativas en positivas.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2020-01-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2020.13.127522
10.1344/reire2020.13.127522
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 1 (2020): (juliol-desembre 2019); 1–21
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 1 (2020): (juliol-desembre 2019); 1–21
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 1 (2020): (juliol-desembre 2019); 1–21
2013-2255
 
Language eng
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2020.13.127522/29420
/*ref*/Balkis, M., & Duru, E. (2018). Gender Differences in the Relationship between Academic Procrastination, Satisfaction with Academic Life and Academic Performance. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 15(1), 105–125. https://doi.org/10.14204/ejrep.41.16042
/*ref*/Bernardo, A. B. I., Ouano, J. A., & Salanga, G. C. (2009). What is an Academic Emotion? Insights from Filipino Bilingual Students. Emotion Words Associated with Learning. National Academy of Psychology (NAOP) India, Psychological Studies, 54, 28–37. https://doi.org/10.1007/s12646-009-0004-7
/*ref*/Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching (4th ed.). New York: Pearson Education
/*ref*/Cheng, H. F., & Dörnyei, Z. (2007). The use of motivational strategies in language instruction: The case of EFL teaching in Taiwan. Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1), 153–174. https://doi.org/10.2167/illt048.0
/*ref*/Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.68
/*ref*/Dewaele, J.-M. (2018). The Challenges of Communicating Emotions in a Foreign Language. Retrieved from https://www.languageacts.org/blog/challenges-communicating-emotions-foreign-language/
/*ref*/Dirven, R. (1997). Emotions as cause and the cause of emotions. In S. Niemeier & R. Dirven (eds.), The Language of Emotions: Conceptualization, Expression and Theoretical Foundation (pp. 55–83). Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/z.85.06dir
/*ref*/Dörnyei, Z., Csizér, K. & Németh, N. (2006). Motivation, Language Attitudes and Globalisation: A Hungarian Perspective. Clevedon: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781853598876
/*ref*/Dörnyei Z., & Csizér, K. (2012). How to Design and Analyze Surveys in Second Language Acquisition Research. In A. Mackey, & S. M. Gass (eds.), Research Methods in Second Language Acquisition: A Practical Guide (1st ed.) (pp. 74¬–94). Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9781444347340.ch5
/*ref*/Dörnyei, Z., & Ottó, I. (1998). Motivation in action: A process model of L2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics, 4, 43–69.
/*ref*/Fu, C. S. (2015). Relationship between learning motivation and academic emotions of pre-service early childhood teachers. Journal of Studies in Social Sciences, 13(1), 99–124.
/*ref*/Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. Edward Arnold: London.
/*ref*/Ketonen, E. (2017). The Role of Motivation and Academic Emotions in University Studies. The short- and long-term effects on situational experiences and academic achievement (Doctoral Thesis, University of Helsinki, Helsinki, Finland). Retrieved from http://hdl.handle.net/10138/228581<br /> <br />Kirkağaç, S., &amp; Oz, H. (2017). The Role of Academic Motivation in Predicting Preservice EFL Teachers' Achievement. Journal of Language and Linguistic Studies, 13(2), 96–108. <br /> <br />Komlosi-Ferdinand, F. (2018). Bulgarian university students’ learning style preferences in ESL classrooms. Journal of Language and Education, 4(2), 30–47. https://doi.org/10.17323/2411-7390-2018-4-2-30-47
/*ref*/Lawell, L. K. (2010). Gender Differences in Education: Teaching All Middle School Students in a Gender-Responsive Way. (MA Thesis, California State University, Sacramento). Retrieved from http://hdl.handle.net/10211.9/609
/*ref*/Linnenbrink, E. A. (2007). The Role of Affect in Student Learning: A Multi-Dimensional Approach to Considering the Interaction of Affect, Motivation, and Engagement. In P. A. Schutz, &amp; R. Pekrun (eds.), Emotions in Education (pp. 107–124). Burlington, USA: Elsevier.
/*ref*/Liyanage, I., &amp; Canagarajah, S. (2019). Shame in English Language Teaching: Desirable Pedagogical Possibilities for Kiribati in Neoliberal Times. Tesol Quarterly, 53(1), 1¬–26. https://doi.org/10.1002/tesq.494
/*ref*/Nuri Gömleksi, M. (2010). An evaluation of students’ attitudes toward English language learning in terms of several variables. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 913–918. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.258
/*ref*/Pekrun, R., Frenzel, A. C., Goetz, T., &amp; Perry, R. P. (2007). The Control-Value Theory of Achievement Emotions: An Integrative Approach to Emotions in Education. In P. A. Schutz, &amp; R. Pekrun (eds.), Emotion in Education (pp. 13–36). Burlington, USA: Elsevier. https://doi.org/10.1016/b978-012372545-5/50003-4
/*ref*/Pluskota, A. (2014). The application of positive psychology in the practice of education. SpringerPlus, 3, 147. http://doi.org/10.1186/2193-1801-3-147
/*ref*/Safdari, S. (2018). Iranian EFL Learners' Perceptions of the Importance and Frequency of Teachers' Motivational Strategies. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 4(1), 17–25. https://doi.org/10.32601/ejal.460625
/*ref*/Valiente, C., Swanson, J. &amp; Eisenberg, N. (2012). Linking Students' Emotions and Academic Achievement: When and Why Emotions Matter. Child Dev Perspect, 6(2), 129–135. https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2011.00192.x
/*ref*/Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., &amp; Vallieres, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic and Amotivation in Education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003–1017. https://doi.org/10.1177/0013164492052004025
/*ref*/Vandercammen, L., Hofmans, J., &amp; Theuns, P. (2014). Relating Specific Emotions to Intrinsic Motivation: On the Moderating Role of Positive and Negative Emotion Differentiation. PLoS ONE, 9(12), 1–22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115396
/*ref*/Wimolmas, R. (2012). A Survey Study of Motivation in English Language Learning of First Year Undergraduate Students at Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, 904-915. Retrieved from http://www.litu.tu.ac.th/journal/FLLTCP/Proceeding/904.pdf
 
Rights Copyright (c) 2019 Flora Komlosi-Ferdinand
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library