Docència compartida en la formació inicial del professorat: potencialitats i dificultats des d’estudiants i professors

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Docència compartida en la formació inicial del professorat: potencialitats i dificultats des d’estudiants i professors
Co-teaching in the initial stages of teacher education: potentialities and difficulties from the students’ and teachers’ point of view
Docencia compartida en la formación inicial del profesorado: potencialidades y dificultades según los estudiantes y los profesores
 
Creator Duran Gisbert, David
Flores Coll, Marta
Mas Torelló, Oscar
Sanahuja Gavaldà, Josep Maria
 
Subject Aprenentatge entre iguals; Docència compartida; Formació de professors; Innovació educativa; Universitat
Peer learning; Co-teaching; Teacher education; Educational innovation; University
Aprendizaje entre iguales; Docencia compartida; Formación de profesores; Innovación Pedagógica; Universidad
 
Description Introducció: La docència compartida (DC) —dos professors ensenyant en un grup d’estudiants o aula— és presentada per la literatura com un instrument potent, tant per a l’atenció de l’alumnat, com per a la formació del professorat. Aquest estudi pretén conèixer algunes potencialitats i dificultats de la DC, tant en educació primària com a la universitat. Mètode: Es reparteix una mostra configurada amb 108 estudiants d’Educació en dos grups: un rep dues sessions de formació sobre DC mitjançant DC, i l’altre rep el mateix contingut, però sense utilitzar DC. S’opta per un disseny mixt, que combina un estudi quantitatiu, de disseny quasi-experimental amb grup de comparació, que hipotetitza millores en l’aplicació pre- i posttest d’un qüestionari sobre coneixements i actituds en DC; i un estudi qualitatiu, basat en l’anàlisi de les percepcions dels estudiants —mitjançant un qüestionari— i del professorat —mitjançant entrevistes¬. Resultats: Els resultats quantitatius confirmen la hipòtesi i l’estudi qualitatiu presenta les potencialitats que estudiants i professors veuen en la DC. Discussió: Els avantatges per a cada context adquireixen matisos diferents i, tot i les dificultats, especialment en el context universitari, els resultats indiquen la necessitat d’utilitzar la DC en la formació inicial del professorat.
Introduction: Co-teaching, when two teachers work together with the same group of students and share the same classroom, is considered a powerful tool for learning, both for students and for trainee teachers. The study aims to identify the benefits and difficulties of co-teaching in primary and higher education. Method: A sample of 108 education students was divided in two groups: one that was trained in co-teaching during two sessions using co-teaching methodology and one that received the same training but without co-teaching methodology. The research adopted a mixed design: a quantitative study using a quasi-experimental design with a comparison group that hypothesized certain improvements in knowledge and attitudes about co-teaching in the pre- and post- test; and a qualitative study based on the perceptions of students (through a questionnaire) and teachers (through interviews). Results: The quantitative results confirm the hypothesis and the qualitative study reveals some of the potentialities of co-teaching as observed in the teachers’ and students’ responses. Discussion: The benefits of co-teaching differ according to the setting; and despite the difficulties, especially in the university setting, the results point to the need to use co-teaching methodology in the initial stages of teacher education.
INTRODUCCIÓN. La docencia compartida (DC) —dos profesores enseñando en un grupo de estudiantes o aula— es un potente instrumento, tanto para la atención del alumnado, como para la formación del profesorado. Este estudio pretende conocer algunas potencialidades y dificultades de la DC, tanto en educación primaria como en la universidad. MÉTODO. Se reparte una muestra configurada por 108 estudiantes del Grado de Educación en dos grupos: uno que recibe dos sesiones de formación sobre DC a través de DC; y otro que recibe el mismo contenido, pero sin DC. Se opta por un diseño mixto, combinando un estudio cuantitativo con un diseño cuasiexperimental con grupo de comparación, que hipotetiza mejoras en la aplicación pretest y postest de un cuestionario sobre conocimiento y actitudes en DC; y un estudio cualitativo, basado en el análisis de las percepciones de los estudiantes (cuestionario) y del profesorado (entrevistas). RESULTADOS. Los resultados cuantitativos confirman la hipótesis y el estudio cualitativo aporta potencialidades que los estudiantes y los profesores ven en la DC. DISCUSIÓN. Las ventajas para cada contexto adquieren matices distintos y, a pesar de las dificultades, especialmente en el contexto universitario, los resultados indican la necesidad de utilizar la DC en la formación inicial del profesorado.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor
Peer learning
Co-teaching
Teacher education
Educational innovation
University
Este trabajo forma parte de la investigación ARMIF (00002) para la mejora de la formación inicial de profesorado impulsado por la AGAUR de la Generalitat de Catalunya.
 
Date 2019-07-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.227430
10.1344/reire2019.12.227430
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019); 1–11
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019); 1–11
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 12, No 2 (2019): (Gener–Juny, 2019); 1–11
2013-2255
 
Language spa
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2019.12.227430/29230
/*ref*/Baeten, M., y Simons, M. (2014). Student teachers’ team teaching: Models, effects, and conditions for implementation. Teaching and Teacher Education, 41, 92-110. https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.03.010
/*ref*/Bauwens, J., y Hourcade, J. (1995). Cooperative Teaching. Rebuilding the Schoolhouse for All Students. Austin: Pro-ed.
/*ref*/Bekerman, D., y Dankner, L. (2010). La pareja pedagógica en el ámbito universitario, un aporte a la didáctica colaborativa. Formación Universitaria, 3(6), 3–8. https://doi.org/10.4067/s0718-50062010000600002
/*ref*/Bolívar, A. (2000). Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Promesa y realidades. Madrid: La Muralla.
/*ref*/Chanmugam, A., y Gerlach, B. (2013). A co-teaching model for developing future educators’ teaching effectiveness. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 25(1), 110–117.
/*ref*/Creswell, J. W. (2015). A concise introduction to mixed methods research. Thousand Oaks (CA): Sage Publications.
/*ref*/Duran, D., y Miquel, E. (2004). Cooperar para enseñar y aprender. Cuadernos de pedagogía, 331, 73–76.
/*ref*/Echeita, G., Monarca, H. A., Sandoval, M., y Simón, C. (2014). Cómo fomentar las redes naturales de apoyo en el marco de una escuela inclusiva. Sevilla: Ed. MAD.
/*ref*/Friend, M., Reising, M., y Cook, L. (1993). Co-teaching: An overview of the past, a glimpse at the present, and considerations for the future. Preventing School Failure, 37, 6–10. https://doi.org/10.1080/1045988x.1993.9944611
/*ref*/Gately, S. E., y Gately, F. J. (2001). Understanding coteaching components. Teaching Exceptional Children, 33(4), 40–47. https://doi.org/10.1177/004005990103300406
/*ref*/Gómez, G., Moore, P., y Araos-Baeriswlyl, E. (2012). “Co-docencia para el aprendizaje de la entrevista médica”: un apoyo "in situ" para docentes clínicos en la enseñanza de competencias comunicacionales en pre grado. Revista Med Chile, 140(3), 396–403. https://doi.org/10.4067/s0034-98872012000300019
/*ref*/Graziano, K. J., y Navarrete, L. A. (2012). Co-Teaching in a Teacher Education Classroom: Collaboration, Compromise, and Creativity. Issues in Teacher Education, 21(1), 109–126.
/*ref*/Hargreaves, A., y Fink, D. (2008). El Liderazgo Sostenible. Siete principios para el liderazgo en centros educativos innovadores. Madrid: Morata.
/*ref*/Huguet, T. (2006). Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Barcelona: Graó.
/*ref*/Huguet, T. (2011). El asesoramiento a la introducción de procesos de docencia compartida. En E. Martín y J. Onrubia (coords.), Orientación educativa. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza (pp. 143–165). Barcelona: Graó.
/*ref*/Lorenz, S. (1998). Effective in-class support. The management of support staff in mainstream and specials schools. Londres: David Fulton.
/*ref*/Murawski, W. W., y Swanson, H. L. (2001). A Meta-Analysis of Co-teaching Research Where Are the Data? Remedial and Special Education, 22(5), 258–267. https://doi.org/10.1177/074193250102200501
/*ref*/Nevin, A., Thousand, J., y Villa, R. (2009). Collaborative teaching for teacher educators: What does the research say? Teaching and Teacher Education, 25(4), 569–574. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.009
 
Rights Copyright (c) 2019 David Duran Gisbert, Marta Flores Coll, Oscar Mas Torelló, Josep Maria Sanahuja Gavaldà
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library