SIHEM-UB: A scale to assess higher-education management skills

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title SIHEM-UB: A scale to assess higher-education management skills
SIHEM-UB: inventari d’habilitats de gestió en educació superior
SIHEM-UB: Inventario de habilidades de gestión en educación superior
 
Creator Peró-Cebollero, Maribel
Guàrdia-Olmos, Joan
Amador-Campos, Juan-Antonio
Solanas-Peréz, Antonio
Carbó-Carreté, Maria
Leiva-Ureña, David
Manolov, Rumen
Benítez-Borrego, Sònia
 
Subject Higher-education management; Scale; Management skills; Leadership capacity; People management; Psychometric properties
Gestió en educació superior; Escala; Habilitats de gestió; Capacitat de lideratge; Gestió de persones; Propietats psicomètriques
Gestión en educación superior; Escala; Habilidades de gestión; Capacidad de liderazgo; Gestión de personas; Propiedades psicométricas
 
Description Introduction: University management and governance is a complex matter and differs from the management and governance of other institutions, since the structure, organisation and complexity of the university make it a unique institution. Moreover, teaching staff members with individual management roles are not professional managers, as is the case in other institutions. This raises the question of whether all university teachers can be effective managers of their institutions. The goal of this paper is therefore to create a scale to assess higher-education management skills (SIHEM-UB). Method: The initial scale consisted of 129 items, and after a review by expert judges and the pilot study, the final scale was reduced to 30 items and was administered to a sample of 690 university teachers. Results: The scale was checked for reliability, internal consistency, and content, criterion, discriminant and construct validity. Conclusion: All indicators demonstrated the suitability of the proposed scale in relation to reliability and validity in all facets analysed.
Introducció. La gestió i política universitària és una qüestió complexa i diferent de la gestió en altres institucions, ja que l’estructura, organització i complexitat de la universitat la converteixen en una institució poc comuna. A més, els professors amb càrrecs de gestió unipersonals no són directius professionals, com passa en altres institucions. Aquest fet planteja la pregunta de si tot el professorat universitari pot ser un bon administrador de la seva institució. L’objectiu d’aquest treball és generar una escala, l’inventari d’habilitats de gestió en educació superior (SIHEM-UB), que ajudi a avaluar les habilitats de gestió del professorat universitari. Mètode. L’escala inicial estava formada per 129 ítems, que després de la revisió dels jutges experts i la prova pilot va quedar configurada per 30 ítems, els quals van ser administrats a una mostra de 690 docents d’universitat. Resultats. Es va verificar tant la fiabilitat com la consistència interna, i la validesa de contingut, de criteri, de constructe i discriminant. Conclusió. Tots els indicadors obtinguts mostren l’adequació de l’escala proposada pel que fa a fiabilitat com a consistència interna i a validesa en totes les facetes estudiades.
Introducción: La gestión y la política universitaria es una cuestión compleja y además es diferente de la administración en otras instituciones, puesto que la estructura, la organización y la complejidad del sistema universitario hacen que la universidad sea una institución nada común. Asimismo, el profesorado con puestos de gestión unipersonales no son directivos profesionales, como ocurre en otros organismos. Este hecho plantea la pregunta de si todos los docentes universitarios pueden ser buenos administradores de sus instituciones. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es generar una escala —Inventario de habilidades de gestión en educación superior (SIHEM-UB)— que ayude a evaluar las habilidades de gestión de los profesores universitarios. Método: La escala inicial estaba formada por 129 ítems que, tras la revisión por parte de los jueces expertos y la prueba piloto, quedó configurada por un total de 30 ítems que se administraron a una muestra de 690 docentes. Resultados: se verificó su fiabilidad como consistencia interna y la validez de contenido, de criterio, discriminante y de constructo. Conclusión: Todos los indicadores muestran la adecuación de la escala propuesta en relación con su fiabilidad como consistencia interna y con su validez en todas las facetas estudiadas.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE-16 (project code: REDICE16-1560)
Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE-16 (project code: REDICE16-1560).
Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE-16 (project code: REDICE16-1560).
 
Date 2020-01-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2020.13.128380
10.1344/reire2020.13.128380
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 1 (2020): (juliol-desembre 2019); 1–17
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 1 (2020): (juliol-desembre 2019); 1–17
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 1 (2020): (juliol-desembre 2019); 1–17
2013-2255
 
Language eng
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2020.13.128380/29440
/*ref*/Amador Campos, J. A., Carrasco Calvo, S., Díaz Álvarez, A., González Fernández, E., Gracenea Zugarramurdi, M., Marzo Ruiz, L., … Sayós Santiagosa, R. (2012). La formació del professorat novell a la Universitat de Barcelona. Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L.
/*ref*/Bentler, P. M., and Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588–606. https://doi.org/10.1037/0033-2909.88.3.588
/*ref*/Bentler, P. M., and Dijkstra, T. (1985). Efficient estimation via linearization in structural models. In P. R. Krishnaiah (ed.), Multivariate analysis VI (pp. 9–42). Amsterdam: North-Holland.
/*ref*/Bentler, P. M., and Wu, E. J. C. (1995). EQS for windows user’s guide. Encino, CA: Multivariate Software, Inc.
/*ref*/Branson, C. M., Franken, M., and Penney, D. (2016). Middle leadership in higher education A relational analysis. Educational Management Administration & Leadership, 44(1), 128–145. https://doi.org/10.1177/1741143214558575
/*ref*/Brown, G. A., and Atkins, M. J. (1986). Academic staff training in British universities: Results of a national survey. Studies in Higher Education, 11(1), 29–42. https://doi.org/10.1080/03075078612331378441
/*ref*/Browne, M. W., and Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods & Research, 21, 230–258. https://doi.org/10.1177/0049124192021002005
/*ref*/Durand, J., and Pujadas, C. (2004). Self-assessment of governance teams in an argentine private university: adapting to difficult times. Tertiary Education and Management, 10(1), 27–44. https://doi.org/10.1080/13583883.2004.9967115
/*ref*/Evans, L. (2017). University professors as academic leaders. Professorial leadership development needs and provision. Educational Management Administration & Leadership, 45(1), 123–140. https://doi.org/10.1177/1741143215578449
/*ref*/Fromm, G., Hallinger, P., Volante, P., and Chung Wang, W. (2017). Validating a Spanish Version of the PIMRS. Application in National and Cross-national Research on Instructional Leadership. Educational Management Administration & Leadership, 45(3), 419–444. https://doi.org/10.1177/1741143215617948
/*ref*/Hattie, J., and Marsh, H. W. (1996). The relationship between research and teaching: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66(4), 507–542. https://doi.org/10.3102/00346543066004507
/*ref*/Irtwange, S. V., and Orsaah, S. (2010). Assessment of groups influence on management style as related to university governance. Educational Research and Reviews, 5(2), 46–63.
/*ref*/Kehm, B. M. (2011). La gobernanza en la enseñanza superior. Sus significados y su relevancia en una época de cambios. Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L.
/*ref*/Leisyte, L., Enders, J., and de Boer, H. (2009). The balance between teaching and research in Dutch and English universities in the context of university governance reforms. Higher Education, 58(5), 619–635. https://doi.org/10.1007/s10734-009-9213-1
/*ref*/Melo, A. I., Sarrico, C. S., and Radnor, Z. (2008). Research design for analysing the relationship between governance structures and performance management systems in universities. Reflecting Education, 4(2), 68–81.
/*ref*/Morantes, A. E., and Acuña, G. A. (2013). Propuesta de modelo de gestión para educación superior a distancia: una aproximación. Zona Próxima, 18, 72–92.
/*ref*/Mungiu-Pippidi, A., and Dusu, A. E. (2011). Civil society and control of corruption: assessing governance of Romanian public universities. International Journal of Educational Development, 31(5), 532–546. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.03.016
/*ref*/Muñiz, J. (2005). Utilización de los tests. In J. Muñiz, A. M. Fidalgo, E. García-Cueto, R. Martínez, and R. Moreno (eds.), Análisis de los ítems (pp. 133–172). Madrid: La Muralla, S.A.
/*ref*/Opayemi, A. S., and Balogun, S. K. (2011). Extraversion, conscientiousness, goal management and lecturing profession in Nigeria. IFE Psychologia: An International Journal, 19(2), 65–74. https://doi.org/10.4314/ifep.v19i2.69511
/*ref*/Polit, D. F., and Tatano Beck, C. (2006). The Content Validity Index: Are you sure you know what’s being reported? Critique and recommendations. Research in Nursing & Health, 29(5), 489–497. http://doi.org/10.1002/nur.20147
/*ref*/Rasmussen, J. G. (2000). Changes in organising and managing research in universities: reconstruction or rediscovery. Tertiary Education and Management, 6(4), 271–287. https://doi.org/10.1080/13583883.2000.9967030
/*ref*/Rodríguez Espinar, S. (2003). Nuevos retos y enfoques de la formación del profesorado universitario. Revista de Educación, 331, 67–99.
/*ref*/Sales, J., Comeau, K. L., Perrone, L., Palmer, K., and Lynn, D. (2007). Preparing Future Faculty. Journal of College Science Teaching, January/February, 24–30.
/*ref*/Schumacker, R. E., and Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. Mahwah, NJ: LEA.
/*ref*/Whitley, E. L. (1988). Assessing governance alternatives for university-owned public teaching hospitals. Atlanta, GA: Southern Regional Education Board.
/*ref*/Williams, E. S. (2010). Williams holistic approach model (WHAM): Sustainable university leadership from the perspective of a woman physicist. Urbuna, IL: Forum on Public Policy.
/*ref*/Yu, C. M. J., Guan, J. L., Yang, K. P., and Chiao, Y. C. (2005). Developing the skills for international business management: the implications of the management education opportunity grid. Journal of Teaching in International Business, 16(4), 5–26. https://doi.org/10.1300/J066v16n04_02
 
Rights Copyright (c) 2019 Maribel Peró-Cebollero, Joan Guàrdia-Olmos, Juan-Antonio Amador-Campos, Antonio Solanas-Peréz, Maria Carbó-Carreté, David Leiva-Ureña, Rumen Manolov, Sònia Benítez-Borrego
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library