ĐIỀU CHẾ TiO2 TỪ QUẶNG ILMENIT BÌNH ĐỊNH BẰNG TÁC NHÂN PHÂN GIẢI QUẶNG KOH NHẰM ỨNG DỤNG XÚC TÁC PHÂN HỦY CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM

ScientiCO : Computer Science and Informatics Journal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ĐIỀU CHẾ TiO2 TỪ QUẶNG ILMENIT BÌNH ĐỊNH BẰNG TÁC NHÂN PHÂN GIẢI QUẶNG KOH NHẰM ỨNG DỤNG XÚC TÁC PHÂN HỦY CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM
 
Creator Diệu Cẩm, Nguyễn Thị
 
Subject Ilmenit, kali hiđroxit, điều chế, titan đioxit, quang xúc tác.
 
Description Titan đioxit được điều chế từ quặng ilmenit Bình Định bằng phương pháp kiềm hóa với tác nhân phân hủy quặng là dung dịch KOH. Vật liệu titan đioxit được điều chế trong điều kiện: nồng độ KOH phân hủy quặng 80 %,nồng độ H2SO4 dùng để phản ứng với chất rắn thu được ở dạng bột nhão là 4 M, tỉ lệ giữa khối lượng quặng ilmenit và thể tích axit H2SO4 là 1 : 9 và nhiệt độ nung kết tủa TiO(OH)2 là 600 oC. Vật liệu TiO2 thu được tồn tại cả hai pha anatas và rutil nhưng pha anatas chiếm ưu thế hơn với cường độ pic mạnh và sắc nét, kích thước hạt trung bình khoảng 25 nm và diện tích bề mặt riêng là 47,8 m2/g. Kết quả khảo sát sự phân hủy xanh metylen trên xúc tác TiO2 cho thấy, hoạt tính quang xúc tác của TiO2 được điều chế từ quặng ilmenit Bình Định với nguồn sáng kích thích bức xạ UV là khá tốt.
 
Publisher Publishing House for Science and Technology
 
Contributor
 
Date 2018-03-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/12061
10.15625/2525-2518/54/5A/12061
 
Source Vietnam Journal of Science and Technology; Vol 54, No 5A (2016); 56
Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Vol 54, No 5A (2016); 56
2525-2518
2525-2518
 
Language eng
 
Relation http://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/12061/103810381600
 
Rights Copyright (c) 2018 Vietnam Journal of Science and Technology
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library