Genre-stylish Features of Reports on Military Issues (on Materials of the Collection «Veni. Vidi. Scripsi. War. Life de Facto»)

Ukrainian Information Space

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Genre-stylish Features of Reports on Military Issues (on Materials of the Collection «Veni. Vidi. Scripsi. War. Life de Facto»)
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА РЕПОРТАЖІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ (за матеріалами збірки «Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto»)
 
Creator Бикова, Ольга; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject reports on military topics; author’s character; effect of presence; effect of obviousness
репортаж на військову тематику; образ автора; ефект присутності; ефект наочності
 
Description The article is devoted to consideration of reports on military issues in сollection «Veni. Vidi. Scripsi. War. Life de facto».Since 2014 Russian-Ukrainian war has been continuing in Ukraine, or ATO, or measures aimed at ensuring national security and defense, suppression and rebuff of Russian military (armed) aggression in Donetsk and Luhansk districts, as it is called officially now. To inform wide layers of society about actions, which take place in a conflict zone, journalists often address to reportage genre, which, due to its efficiency, documentary character, emotional expressivity, vivid reflection, is one of the most popular genres for describing military actions in Donbas. This makes our research relevant.The goal of our research is to give comprehensive and detailed analysis of genre and style peculiarities of reports on military topics in the collection “Veni. Vidi. Scripsi. War. Life de Facto”; to characterize the specificity of self-expression of the author of publication.In accordance with the purpose of our studies, the research process required application of such methods: general scientific methods of material collecting and systematizing were used in the process of choosing samples from a large number of texts, which were needed for our research, setting principal tasks which were solved while the problem was being considered. For scientific understanding of historiography and source base of the study comparative analysis and a bibliographic descriptive method were used. For the collection of primary empirical data, we used observation method.Special attention is paid to the characteristic features of the report on military issues (efficiency, dynamic effect, clarity, sense of presence) that help readers see and feel the situation together with the reporter.The author concludes that, in connection with the continuation of the military conflict in the East of the country, reports on military issues more and more often appear on the pages of periodicals and are effective, as they combine the benefits of rapid information transfer with the author's way of displaying them.
Стаття присвячена розгляду репортажів на військову тематику в збірці «Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto».З 2014 року в Україні триває російсько-українська війна, або АТО, або заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, як її тепер офіційно називають. Аби поінформувати широку громадськість про події, які відбуваються у зоні конфлікту, журналісти часто використовують жанр репортажу, який завдяки своїй оперативності, документальності, емоційності, яскравості зображення є одним із найпопулярніших жанрів у висвітленні бойових дій, які ведуться на Донбасі. Це й зумовлює актуальність нашого дослідження.Мета розвідки — на засадах комплексного та деталізованого аналізу дослідити жанрові й стильові особливості репортажів на військову тематику в збірці «Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto», охарактеризувати специфіку самовиявлення автора публікації.Відповідно до мети роботи, процес дослідження вимагав комплексного застосування таких методів, як: загальнонаукові методи добору і систематизації матеріалу, що стали в нагоді при відборі із широкого загалу текстів потрібних нам зразків, визначення основних завдань, які розв’язувалися під час розгляду проблеми. Для наукового осмислення історіографії та джерельної бази дослідження використано порівняльний аналіз та бібліографічно-описовий метод. Для збирання первинних емпіричних даних використано метод спостереження.Особлива увага у статті приділяється характерним особливостям репортажу на військову тематику (оперативність, динамічність, ефект наочності, ефект присутності), які дозволяють читачам разом із репортером бачити і відчувати подію. У дослідженні наголошується на тому, що автор у репортажі на військову тематику за допомогою категорії авторського «я» демонструє свою причетність до події, висловлює власні судження і оцінки.Авторка робить висновок, що у зв’язку із продовженням військового конфлікту на Сході країни, репортажі на військову тематику дедалі частіше трапляються в медіа та є ефективними, оскільки поєднують у собі переваги оперативної передачі інформації з авторським способом відображення.
 
Publisher Київський національний університет культури і мистецтв
 
Contributor

 
Date 2018-12-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/152072
10.31866/2616-7948.2.2018.152072
 
Source Ukrainian Information Space; № 2 (2018): ; 134-144
Український інформаційний простір; № 2 (2018): Український інформаційний простір; 134-144
2617-1244
2616-7948
 
Language ukr
 
Relation http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/152072/151160
 
Rights Copyright (c) 2018
Copyright (c) 2018 Ольга Бикова
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library