London Magazine “The Ukrainian Review” as a Promoter of the Idea of Ukrainian Statehood in the Western World

Ukrainian Information Space

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title London Magazine “The Ukrainian Review” as a Promoter of the Idea of Ukrainian Statehood in the Western World
ЛОНДОНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «THE UKRAINIAN REVIEW» ЯК ПРОМОУТЕР У ЗАХІДНОМУ СВІТІ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
 
Creator Тимошик, Микола; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject The magazine “The Ukrainian Review”; Ukraine; Ukrainian emigration; editorial policy; range of topics; magazine promotion; distribution network; circulation policy; Anti-Bolshevik Block of Peoples; bulletin “Congress Record”
Журнал “The Ukrainian Review”; Україна; українська еміграція; редакційна політика; тематика статей; промоція журналу; мережа поширення; тиражна політика; Антибольшевицький Блок Народів; бюлетень “Congress Record”
 
Description The article is written on the basis of the library and archive collections in London during the author’s UK internship. Its value lies in the fact that this is the first special study of the history of the English-language magazine of Ukrainians, published inLondonfor almost 40 years in the second half of the twentieth century and intended for a foreign reader.The author formulates three main reasons why Ukrainians founded such a magazine in London: to break the stereotype of the world’s perception of Eastern Europe through the prism of the Russian Empire, to remind Europe about the Ukrainian issue still unresolved after the defeat of the Ukrainian Revolution of 1917–1921, to expand the number of foreign politicians and parliamentarians who sympathized with the Ukraine’s revival as an independent state.The founders of the magazine were Union of the Ukrainians in the United Kingdom, the League of Liberation of Ukraine in Canada and the Organization for the Defense of Four Liberties of Ukraine in the United States.Two categories of readers a new magazine was aimed at, have been identified. First: English-speaking foreigners from among politicians, parliamentarians, journalists. Second: young Ukrainians who grew up in emigration and did not learn Ukrainian.The main principle of the editorial policy of the magazine was proclaimed: to be an authoritative source of information about the situation of Ukrainians under the occupation of Russia, to explain the distinctness of the history of Ukrainians and their statehood aspirations to foreigners, to get them acquainted with culture, literature and traditions of Ukrainians.In the analysis of the magazine’s mass circulation policy the attention is drawn to the fact that for 38 years circulation was 1,500 copies, minimum – 950. Half of this press run was accounted for subscribers, the other half was distributed free of charge. The magazine was distributed in accordance with an addressees’ list. It was sent to libraries, academic institutions, newspaper editors, political parties, universities, colleges and schools, as well as to individual politicians, scholars, journalists, parliamentarians in most parts of Western Europe, America and Asia. In the analysis of financial grounds, it was stressed that losses from the magazine’s publication were covered exclusively by donations from Ukrainians.
Стаття написана на основі опрацьованих автором бібліотечних та архівних колекцій у Лондоні під час наукового стажування у Великій Британії. Цінність її полягає в тому, що це перше спеціальне дослідження історії англомовного часопису українців, що виходив у Лондоні в другій половині ХХ ст. упродовж майже 40 років і призначався для іноземного читача.Виділяються три головні причини заснування українцями такого журналу в Лондоні: поламати стереотип сприйняття світом Східної Європи крізь призму Російської імперії, актуалізувати нерозв’язане після поразки Української революції 1917–1921 років українське питання, розширити з числа іноземних політиків і парламентарів коло нових симпатиків відродження України як самостійної держави.Йдеться про засновників видання — Союз Українців у Великій Британії, Лігу Визволення України в Канаді й Організацію Оборони Чотирьох Свобід України в США.З’ясовані дві категорії читачів, на які був спрямований новий журнал. Перша: англомовні чужинці з числа політиків, парламентарів, журналістів. Друга: молоді українці, які виросли на еміграції і не володіли українською мовою.Головним у редакційній політиці журналу проголошувалося: бути авторитетним джерелом відомостей про становище українців під окупацією Росії, роз’яснення іноземцям окремішності історії українців та їх державницьких домагань, знайомство з культурою, літературою та традиціями українців.В аналізі тиражної політики журналу звернена увага, що упродовж 38 років існування максимальний наклад становив 1500 примірників, мінімальний — 950. Половина з такої кількості складали передплатники, інша половина розповсюджувалася безкоштовно. Журнал поширювався, згідно зі складеним адресарем, до бібліотек, наукових інституцій, редакцій газет, політичних партій, університетів, коледжів та шкіл, а також окремим політикам, ученим, журналістам, парламентарям у більшість країн Західної Європи, Америки та Азії. В аналізі фінансових засад наголошується, що збитки від видання журналу покривалися винятково на пожертви українців.
 
Publisher Київський національний університет культури і мистецтв
 
Contributor

 
Date 2018-12-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/151683
10.31866/2616-7948.2.2018.151683
 
Source Ukrainian Information Space; № 2 (2018): ; 78-96
Український інформаційний простір; № 2 (2018): Український інформаційний простір; 78-96
2617-1244
2616-7948
 
Language ukr
 
Relation http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/151683/150603
 
Rights Copyright (c) 2018
Copyright (c) 2018 Микола Тимошик
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library