Ukrainocentric Mass Media System as Fact and Factor of Systemic Changes in Ukraine

Ukrainian Information Space

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Ukrainocentric Mass Media System as Fact and Factor of Systemic Changes in Ukraine
УКРАЇНОЦЕНТРИЧНА СИСТЕМА ЗМІ ЯК ФАКТ І ФАКТОР СИСТЕМНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ
 
Creator Іваненко, Володимир; Український Університет (Вашингтон, США)
 
Subject Ukraine information space; Ukrainocentric mass media system; Ukrainian World Information Network; information space Ukrainization; freedom of speech; creative self-actualization; franchising
Інформаційний простір України; україноцентрична система ЗМІ; українська світова інформаційна мережа; українізація інформаційного про-стору; свобода слова; творча самореалізація; франчайзинг
 
Description The article deals with a relevant problem of creating Ukrainocentric mass media system inUkraine. The system, which would be fully independent on political climate, created by corrupted oligarchic state power.Top priority task, which is put forward by the author of this initiative, is to enlist the services of mass media and blog to UWIN in both Ukraine and diaspora, uniting them around common objective and common tasks: formation of strong and powerful Ukrainocentric mass media system which would play the key-role in Ukrainization of Ukraine information space, will become the decisive factor of raising national identity/conscience and civil responsibility of society, will prepare Ukraine and Ukrainian society for system changes. To attain this objective, the author considers it important to unite separate Ukrainocentric mass media and blogs in bothUkraineand diaspora, to create, on franchising basis, new information resources, based in Internet but with the perspective of real space existence.The author offers to start developing such system on the basis of specially formed platform, which has got the title Ukrainian World Information Network (UWIN). UKRAINAINC.NET is offered to be the principal site, where one will publish: most important information, reviews and analytical publications about Ukraine and diaspora. The site will include two sections: the first one will incorporate Ukrainian mass media and blogs according to oblast; the second one will incorporate diaspora mass media and blogs according to the countries.The author emphasizes the possibility of UWIN use for creative career self-actualization of journalists.The agreement draft on this journalist community membership, which is voluntary and free of charge, is published. The network membership principles, directions and conditions of cooperation are stated and grounded.Franchising as the basis for developing future Ukrainian World Information Network is discussed in a separate paragraph. It goes about the content of packages, which would include domain registration and service, trainings on working with sites, professional, journalistic and editorial education or re-qualification of Network members.In Conclusions it is stressed that Ukrainocentric mass media system is one of the key, decisive facts and factors of system changes in Ukraine. Uniqueness of this project is that it considers information space of Ukraine in inseparable connection with information space of Ukrainian diaspora, that is with world information space.
Стаття присвячена актуальній проблемі створення в Україні україноцентричної системи засобів масової інформації (ЗМІ). Такої, яка була б повністю незалежна від політичного клімату, створюваного корумпованою олігархічною владою. Першочерговим завданням, яке поставлене автором цієї ініціативи, є залучити до участі в УСІМ україноцентричні ЗМІ та блогерів, в Україні та в діаспорі сущих, об’єднуючи їх навколо спільної мети і спільних завдань: створення потужної україноцентричної системи ЗМІ, яка відіграє ключову роль в українізації інформаційного простору України, стане вирішальним чинником піднесення національної свідомості та громадянської відповідальності суспільства й підготує Україну й українське суспільство до системних змін. Досягнення такої мети автор вбачає в тому, щоб зібрати в єдине ціле окремі україноцентричні ЗМІ та блоги в Україні та діаспорі, а також на основі франчайзингу створювати нові інформаційні ресурси, базовані в Інтернеті та з перспективою виходу в реальний простір. Розпочинати розбудовувати таку систему пропонується на спеціально створеній платформі, що отримала назву Українська Світова Інформаційна Мережа (УСІМ). Головним сайтом мережі бачиться згаданий UKRAINAINC.NET, на якому публікуватимуться: найважливіша інформація, огляди й аналітичні матеріали про Україну та діаспору. Сайт матиме два розділи: перший об’єднуватиме ЗМІ та блоги України за областями; другий — об’єднуватиме ЗМІ та блоги діаспори за країнами. Окремо йдеться про платформу УСІМ як можливість творчої кар’єрної самореалізації журналістів. Публікується для обговорення проект угоди про членство в цій журналістській спільноті, яке є добровільним і безкоштовним. Обґрунтовуються принципи членства в Мережі та напрями й умови співпраці. Окремим пунктом розглядається франчайзинг як основа розбудови майбутньої Української Світової Інформаційної Мережі. Йдеться про зміст пакетів, які включатимуть реєстрацію та обслуговування доменів, тренінги з роботи над сайтами, фахову журналістську й редакторську підготовку чи перепідготовку членів Мережі тощо. У висновках наголошується, що україноцентрична система ЗМІ є одним із ключових, вирішальних фактів і факторів системних змін в Україні. Унікальність цього проекту ще й у тому, що він розглядає інформаційний простір України у нерозривному зв’язку з інформаційним простором української діаспори, а отже — і світовим інформаційним простором.
 
Publisher Київський національний університет культури і мистецтв
 
Contributor

 
Date 2018-12-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/151661
10.31866/2616-7948.2.2018.151661
 
Source Ukrainian Information Space; № 2 (2018): ; 23-34
Український інформаційний простір; № 2 (2018): Український інформаційний простір; 23-34
2617-1244
2616-7948
 
Language ukr
 
Relation http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/151661/150578
 
Rights Copyright (c) 2018
Copyright (c) 2018 Володимир Іваненко
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library