A MODIFIED ALGORITHM AND ITS IMPLEMENTATION FOR AN ADAPTIVE RUNGE-KUTTA METHOD

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A MODIFIED ALGORITHM AND ITS IMPLEMENTATION FOR AN ADAPTIVE RUNGE-KUTTA METHOD
MỘT THUẬT TOÁN CẢI TIẾN VÀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC THI CỦA THUẬT TOÁN CHO PHƯƠNG PHÁP RUNG-KUTTA THÍCH NGHI
 
Creator Huê, Trần Thị
 
Subject
initial value problem, Runge-Kutta, Runge-Kutta-Fehlberg, adaptive Runge-Kutta method, error control.

bài toán giá trị ban đầu, phương pháp Runge-Kutta, phương pháp Runge-Kutta-Felhberg, phương pháp Runge-Kutta thích nghị, điều khiển sai số.
 
Description Adaptive Runge-Kutta methods are used popularly in finding an approximation for the solution of an initial value problem (IVP) because of their low computational cost and efficiency. This article aims to present how to derive an adaptive Runge-Kutta method, and to present a modification for its algorithm in general, and also to explain how the algorithm works. The main contribution of the article is to introduce a new pattern to adjust the step-size in a more flexible way of increasing the efficiency. This pattern is created when we use a scale for a step size which is also determined basing on the estimation of the local truncation error. Finally, the article emphasizes the aforementioned contents for a particular method, namely Runge-Kutta-Fehlberg, and presents its implementation as well.
Các phương pháp Runge-Kutta thích nghi được sử dụng rộng rãi để tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán phương trình vi phân với giá trị ban đầu bởi tính hiệu quả và khối lượng tính toán tương đối nhỏ. Bài báo này sẽ giới thiệu cách xây dựng phương pháp Runge-Kutta trong trường hợp tổng quát, và sự cải tiến thuật toán của phương pháp. Đóng ghóp quan trọng của bài báo này là việc đưa ra một cách thức mới cho việc điều chỉnh kích thước bước linh hoạt hơn nhằm tăng hiệu quả tính toán. Phần sau của bài báo nhằm giới thiệu và nhấn mạnh các nội dung cải tiến nói trên cho một phương pháp cụ thể, phương pháp Runge-Kutta-Felhberg, cũng như chương trình thực thi của thuật toán
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor University of Technology - TNU

 
Date 2019-03-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/155
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 188, S. 12/2 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 73-79
TNU Journal of Science and Technology; T. 188, S. 12/2 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 73-79
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/155/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library