Peculiarities and Conditions for Development of the Regional Audio-visual Art and Production in Ukraine

Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Peculiarities and Conditions for Development of the Regional Audio-visual Art and Production in Ukraine
Особенности и условия развития регионального аудиовизуального искуства и производства в Украине
Особливості й умови розвитку регіонального аудіовізуального мистецтва та виробництва в Україні
 
Creator Bezruchko, Oleksandr; Київський національний університет культури і мистецтв
Starosta, Mariia; Київський університет культури
 
Subject television; regional broadcasting; broadcaster; public television
791:654.197]027.541(477)
телевидение; региональное вещание; вещатель; общественное телевидение
791:654.197]027.541(477)
телебачення; регіональне мовлення; мовник; суспільне телебачення
791:654.197]027.541(477)
 
Description The purpose of the research is to characterise the development trends of the regional domestic television, as well as to explore and analyse the conditions in which the commercial and public broadcasters exist. The research methodology is based on such general scientific methods as analysis, synthesis, study (for the definition of the concepts “television”, “regional broadcasting”, “public television”, the generalisation of the data received from the historical and special literature, as well as other sources, in particular, Internet and scientific publications) and logical method (for the development of the existing theoretic representations, obtained from the processing and critical analysis of the research materials). The scientific novelty of the obtained results is the consideration of the understudied development issues of the regional audio-visual art and production at the present stage. Moreover, the research outlines the transition from the state broadcaster to the Public one. In particular, for the first time, it analyses the consequences of the reforms in branches of the Public Television, as one of the most significant regional producers of the audio-visual art. Conclusions. The analysis of the conditions for the development of regional broadcasters allows concluding that for the past few years, the positions of the commercial and public (formerly state) regional broadcasters have changed. It is possible to trace it both in the ratings of the regional broadcasters from the viewer’s side and in the ratings of the compliance with the standards of news reporting.
Цель исследования – охарактеризовать особенности развития отечественного регионального телевидения, исследовать и проанализировать условия, в которых функционируют коммерческие и общественные вещатели. Также авторы статьи ставят целью уточнить непосредственно относящийся к проблемам публикации терминологический аппарат. Методология исследования базируется на общенаучных методах – анализа, синтеза, исследования (для раскрытия понятий «телевидение», «региональное вещание», «общественное телевидение», обобщения данных, полученных с исторической и специальной литературы, а также других источников, в частности интернет-ресурсов и научных публикаций) логический метод (для развития существующих теоретических представлений, полученных на основе обработки и критического анализа материалов данного исследования). Научная новизна исследования заключается в рассмотрении малоисследованной проблематике развития регионального аудиовизуального искусства и производства на современном этапе. Также, исследованы переход от государственного вещателя к Общественного. В частности, впервые  проанализированы последствия реформ в филиалах Общественного телевидения, как одного из значимых региональных производителей аудиовизуального искусства. Выводы. Анализ условий развития региональных вещателей дает сделать вывод, что за последние несколько лет позиции коммерческих и общественных (бывших государственных) региональных вещателей изменились. Это видно как в рейтингах региональных вещателей с точки зрения зрителя, так и в рейтингах соответствия стандартам информационной журналистики. Также отслеживается определенная взаимосвязь между качеством контента и количеством работников канала, хотя осуществление анализа качества новостей и придерживание стандартов журналистики на всех комерческих каналах Украины и филиях Общественного вызывает некоторые трудности и выходит за охват даной публикации.
Мета дослідження – охарактеризувати особливості розвитку вітчизняного регіонального телебачення, дослідити і проаналізувати умови, в яких функціонують комерційні та суспільні мовники та визначити принципову різницю у структурі мовлення обох форм власності. Також автори статті ставлять на меті уточнити термінологічний апарат, що безпосередньо має відношення до проблем, порушених у публікації. Методологія дослідження базується на загальнонаукових методах – аналізу, синтезу, дослідження (для розкриття понять «телебачення», «регіональне мовлення», «суспільне телебачення», узагальнення даних, отриманих з історичної та спеціальної літератури, а також інших джерел, зокрема інтернет-ресурсів та наукових публікацій); логічний метод (для розвитку існуючих теоретичних уявлень, здобутих на основі опрацювання та критичного аналізу матеріалів даного дослідження). Наукова новизна одержаних результатів полягає в розгляді малодослідженої проблематики розвитку регіонального аудіовізуального мистецтва та виробництва на сучасному етапі. Також, досліджено перехід від державного мовника до Суспільного. Зокрема, вперше  проаналізовано наслідки реформ у філіях Суспільного телебачення як одного із значущих регіональних виробників аудіовізуального мистецтва. Висновки. Аналіз умов розвитку регіональних мовників дає дійти висновку, що за останні кілька років позиції комерційних та суспільних (колишніх державних) регіональних мовників значно змінилися. Це прослідковується і внаслідок аналізу як у рейтингах регіональних мовників з точки зору глядача, так і  у рейтингах відповідності стандартам інформаційної журналістики. Також відстежується певний взаємозв’язок між якістю контенту та кількістю працівників, хоча здійснення аналізу якості новин і дотримання стандартів журналістики на всіх регіональних комерційних каналах України та філіях Суспільного викликає деякі труднощі і виходить за обсяг даної публікації.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor


 
Date 2018-12-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/151756
10.31866/2617-2674.2.2018.151756
 
Source Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво; № 2 (2018); 12-21
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production; № 2 (2018); 12-21
Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия: Аудиовизуальное искусство и производство; № 2 (2018); 12-21
2617-4049
2617-2674
10.31866/2617-2674.2.2018
 
Language ukr
 
Relation http://audiovisual-art.knukim.edu.ua/article/view/151756/155223
 
Rights Copyright (c) 2018 Oleksandr Bezruchko, Mariia Starosta
Copyright (c) 2018 Александр Безручко, Мария Староста
Copyright (c) 2018 Олександр Безручко, Марія Староста
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library