Anglo-American Cultural Influence in Slovenia: The Case of Personal Names

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Anglo-American Cultural Influence in Slovenia: The Case of Personal Names
Angloameriški kulturni vpliv v Sloveniji: primer osebnih imen
 
Creator Sicherl, Eva
 
Subject cultural influence, English, Slovene, personal names
 
Description The article aims to address the growing tendency of Slovene native speakers towards borrowing English personal names when naming their new-borns. Statistical data confirm that foreign (and, with that, English) names have increased in the past decades, and statistical lists illustrate how in the case of personal names, ’exoticisms’ (e.g. Liam, Patrick, Nick, listed among the most popular 200 first names in the 2001-2015 period) compete with name forms that have been adapted and nativised long ago (e.g. Patrik), or are currently being introduced for the first time into Slovene. The influx of name borrowings from English is discussed from the point of view of pragmatic borrowing as advocated by Andersen (2014). A historical overview of the borrowing of English personal names into Slovene is given, and the role of English as the model discussed. Such pragmatically borrowed items carry significant sociolinguistic signals about the borrowers’ attitudes, and these are analysed, based on questionnaires completed by parents of children aged 2-6. The significance of Anglo-American cultural influence is thus sought to be evaluated.
Prispevek se osredotoča na težnjo slovenskih staršev po poimenovanju svojih otrok z imeni, ki so sposojena iz angleščine. Statistični podatki potrjujejo, da se je v zadnjih desetletjih povečal vnos tujejezičnih in s tem tudi angleških osebnih imen, statistični seznami pa kažejo, kako pri osebnih imenih eksoticizmi (npr. Liam, Patrick, Nick, ki se uvrščajo med dvesto najbolj priljubljenih imen za zadnje statistično obdobje 2001-2015) tekmujejo z imeni, ki so bila prevzeta in podomačena pred mnogimi leti (npr. Patrik), ali pa jih tokrat prvič uvajamo v slovenščino. Vnos imenskih sposojenk iz angleščine obravnavamo z vidika pragmatičnega sposojanja, kot to opisuje Andersen (2014). Podan je zgodovinski pregled sposojanja angleških osebnih imen v slovenščino ter opisana vloga angleščine kot jezika dajalca. Takšne pragmatično sposojene prvine izkazujejo tudi sociolingvistične značilnosti sposojevalcev, ki jih analiziramo s pomočjo vprašalnika, ki so ga izpolnjevali starši vrtčevskih otrok v starosti 2-6 let. Ob tem skušamo ovrednotiti vpliv anglo-ameriške kulture na Slovenskem v tem segmentu.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2018-11-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8179
10.4312/an.51.1-2.49-62
 
Source Acta Neophilologica; Vol 51 No 1-2 (2018); 49-62
Acta Neophilologica; L. 51 Št. 1-2 (2018); 49-62
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.51.1-2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8179/8335
 
Rights Copyright (c) 2018 Eva Sicherl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library