Configuracions de l'instant, de les arts plàstiques a la literatura: Lessing, Diderot and Flaubert

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Configuracions de l'instant, de les arts plàstiques a la literatura: Lessing, Diderot and Flaubert
Setting up of an instant, from visual arts to literature: Lessing, Diderot and Flaubert
Configuraciones del instante, de las artes plásticas a la literatura: Lessing, Diderot y Flaubert
 
Creator Olszevicki, Nicolás
Caputo, Jorge
 
Subject
ut pictura poesis; instant pregnant; Laocoont; Flaubert; Diderot

ut pictura poesis; pregnant moment; Laökoon; Flaubert; Diderot
historia de la literatura; estética; literaturas comparadas
ut pictura poesis; instante pregnante; Laocoonte; Flaubert; Diderot
 
Description Aconseguir una representació estèticament rellevant d’allò instantani semblaria a priori un desafiament exclusiu per als artistes visuals, en tant que estan obligats a treballar, com a matèria prima, amb el desplegament espacial i no amb el temporal. Aquesta és la formulació clàssica de Lessing al seu Laocoont (1766), text en què s’hi configura la noció moderna d’«instant pregnant». En aquest treball, però, revisem la formulació lessingiana i suggerim que té un abast molt més gran que el proposat per l'autor alemany. Per a això, podem recórrer, en primera instància, al pensament estètic del seu contemporani, Denis Diderot, que adverteix que la captació artística de l'instant és desitjable no només en la pintura i l'escultura sinó, també, en el teatre, per al qual reclama que els tableaux dans la scène reemplacin als coups de théâtre. Després, suggerim que el desafiament de representar allò momentani pot estendre’s fins abordar els gèneres narratius pròpiament dits. En aquest sentit, analitzem la poètica novel·lística de Gustave Flaubert com a projecte literari que fa de l'instant no tot just un fenomen a ser registrat mimèticament pel llenguatge sinó un paradoxal efecte de lectura produït per l'extensió de la prosa.
To achieve an aesthetically relevant representation of an instant would seem, a priori, a challenge for visual artists, as their raw material is space rather than time. That was, in fact, Lessing´s opinion in his Laökoon (1766), the text which gave shape to the modern notion of “pregnant moment”. In this paper reviews Lessing´s formulation and suggests that it has a far greater scope than that the one envisaged by the German author. In order to do so, it first resorts to the aesthetic thinking of his contemporary, the philosophe Denis Diderot, for whom the artistic grasping of the moment is desirable not only in painting and sculpture but also in drama, for which he suggests to replace coups de théâtre with tableaux dans la scène. Moreover, we suggest that the challenge to represent the fleeting instant can be extended and address narrative genres. In this sense, we analyze the novelistic poetics of Gustave Flaubert as a literary project that makes the instant not just a phenomenon to be registered mimetically by language but a paradoxical effect of reading produced by the extension of prose.
Lograr una representación estéticamente relevante de lo instantáneo parecería, a priori, un desafío exclusivo para los artistas visuales, en tanto están obligados a trabajar, como materia prima, con el despliegue espacial y no con el temporal. Tal es la formulación clásica de Lessing en su Laocoonte (1766), texto en el que se configura la noción moderna de «instante pregnante». En este trabajo, no obstante, revisamos la formulación lessingiana y sugerimos que tiene un alcance mucho mayor que el vislumbrado por el autor alemán. Para ello, recurrimos, en primera instancia, al pensamiento estético de su contemporáneo, Denis Diderot, quien advierte que la captación artística del instante es deseable no solo en la pintura y la escultura sino, también, en el teatro, para el cual reclama que los tableaux dans la scène reemplacen a los coups de théâtre. Luego, sugerimos que el desafío de representar lo momentáneo puede extenderse hasta abordar los géneros narrativos propiamente dichos. En este sentido, analizamos la poética novelística de Gustave Flaubert como proyecto literario que hace del instante no apenas un fenómeno a ser registrado miméticamente por el lenguaje sino un paradójico efecto de lectura producido por la extensión de la prosa.  
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

Universidad de Buenos Aires
CONICET
 
Date 2018-07-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículo revisado por pares 
Format text/html
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/20051
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/20051/23981
 
Rights Copyright (c) 2018 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library