Versions i conversions de l'assassí en sèrie. Escenes del museu gòtic a The Fall

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Versions i conversions de l'assassí en sèrie. Escenes del museu gòtic a The Fall
Versions and conversions of the serial killer. Scenes in the gothic museum in The Fall
Versiones y conversiones del asesino serial. Escenas del museo gótico en The Fall
 
Creator Gómez Ponce, Ariel
 
Subject
sèries televisives; gòtic; assassins en sèrie; Mikhail Bakhtin; memòria del gènere

TV series; gothic; serial killers; Mikhail Bakhtin; genre memory
semiótica de la cultura; estudios culturales; estudios audiovisuales
series televisivas; gótico; asesinos seriales; Mikhail Bakhtin; memoria del género
 
Description Aquest article s'interessa per reflexionar de quina manera una sèrie de TV com The Fall ha transformat les arrels del «museu» literari del gòtic, al·ludint a la seva naturalesa estètica com una manera privilegiada de capturar sentits culturals. A partir de la proposta del gènere com una pugna entre permanència i innovació, recuperem les aportacions de Mikhail Bakhtin sobre «motius» que, pertanyents a la memòria del gòtic, emergeixen com imatges concretes en la narrativa televisiva. La nostra hipòtesi aventura que aquests col·laboren amb l'escenificació d'una ambigüitat central: aquella confusió de fronteres entre rebuig i fascinació que genera, en la nostra contemporaneïtat, una figura ficcional com l'assassí serial. En funció d'això, el recorregut analític emprès s'orienta cap a revelar com certs motius paradigmàtics sostenen la presentació de la transgressió social d'aquest monstre moral, alhora que aporten llum sobre la construcció d'un espectador que es veu immers en la polaritat constant dels elements seductors i perversos.
This article reflects on how a TV series as The Fall has transformed the roots of the literary “museum” of Gothic, alluding to its aesthetic nature as a privileged way of capturing cultural meaning. From the proposal of genre as a struggle between permanence and innovation, we recover the contributions of Mikhail Bakhtin on “motives” that, belonging to the memory of Gothic, emerge as concrete images in the television narrative. Our hypothesis poses that these motives collaborate with the staging of a central ambiguity: that confusion of borders between rejection and fascination that generates, a fiction figure as the serial killer in our contemporaneity. Based on this, the analytical journey tries to explain how certain paradigmatic motives hold the representation of the social transgression in this moral monster, and shed light on the construction of a spectator who is immersed in the constant polarity of the seductive and perverse elements.
Este artículo se interesa por reflexionar de qué manera una serie de TV como The Fall ha transformado las raíces del «museo» literario del gótico, aludiendo a su naturaleza estética como un modo privilegiado de capturar sentidos culturales. A partir de la propuesta del género como una pugna entre permanencia e innovación, recuperamos los aportes de Mikhail Bakhtin sobre «motivos» que, pertenecientes a la memoria del gótico, emergen como imágenes concretas en la narrativa televisiva. Nuestra hipótesis arriesga que ellos colaboran con la escenificación de una ambigüedad central: aquella confusión de fronteras entre rechazo y fascinación que genera, en nuestra contemporaneidad, una figura ficcional como el asesino serial. En función de ello, el recorrido analítico emprendido se orienta por revelar cómo ciertos motivos paradigmáticos sostienen la presentación de la transgresión social de este monstruo moral, al tiempo que arrojan luz sobre la construcción de un espectador que se ve inmerso en la polaridad constante de los elementos seductores y perversos.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

CONICET (Argentina)
 
Date 2018-07-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format text/html
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21187
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21187/23978
http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/downloadSuppFile/21187/3099
 
Rights Copyright (c) 2018 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library