TÌM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH POISSON BA CHIỀU SỬ DỤNG THUẬT TOÁN BiCGstab(l)

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title TÌM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH POISSON BA CHIỀU SỬ DỤNG THUẬT TOÁN BiCGstab(l)
 
Creator Bảo, Lê Thị Ngọc
Phước, Dương Đình
Thông, Lê Quý
Minh, Lê Ngọc
Lân, Trần Thiện
 
Subject Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán
Mô phỏng linh kiện bán dẫn; phương trình Poisson ba chiều; thuật toán BiCGstab(l); phương pháp Monte-Carlo
 
Description Bài báo này trình bày việc sử dụng thuật toán BiCGstab(l) để xây dựng chương trình giải phương trình Poisson ba chiều. Chương trình này sau đó sẽ được tích hợp vào chương trình mô phỏng Monte-Carlo tập hợp tự hợp để áp dụng mô phỏng linh kiện na-nô bán dẫn như đi-ốt p-i-n bán dẫn GaAs nhằm kiểm tra tính hiệu năng của nó. Để so sánh tốc độ hội tụ và tính ổn định của thuật toán BiCGstab(l) so với các đặc trưng tương ứng của thuật toán BiCGstab, chúng tôi đã tiến hành khảo sát sự phụ thuộc của chuẩn Euclid của véc-tơ thặng dư vào số vòng lặp của chương trình con Poisson. Kết quả thu được cho thấy chương trình giải phương trình Poisson dựa trên thuật toán BiCGstab(l) cho kết quả mô phỏng chính xác hơn khi sử dụng thuật toán BiCGstab.
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-12-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu lý thuyết, semina, sinh hoạt chuyên môn, tham gia hội nghị.

 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4474
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4474
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 151-160
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 151-160
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Hue University Journal of Science: Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library