Avaluació i aprenentatge en espais innovadors AICLE

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Avaluació i aprenentatge en espais innovadors AICLE
 
Creator Eixarch Domènech, Elisabeth; Dept. Did. Ll, Lit i CCSS, Universitat Autònoma de Barcelona
 
Subject CLIL, Applied Linguistics, TEFL
innovation, learning, assessment, CLIL, basic competences
 
Description Resum L’estudi de cas que es presenta en aquest article parteix de la necessitat d’avaluar rigorosament els programes d’innovació d’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE) que es porten a terme en alguns centres educatius de secundària de Catalunya. L’estudi avalua les programacions de tres unitats didàctiques AICLE de ciències en anglès a diferents nivells educatius de l’etapa de secundària obligatòria (ESO), d’un Institut de secundària de la Barcelona metropolitana, i presenta una anàlisi detallada de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació específicament dissenyades per a les aules AICLE del centre, amb l’objectiu d’establir l’existència o no d’una concordança entre unes i altres, i alhora analitzar l’adequació d’aquestes activitats per avaluar i promoure l’assoliment de dues de les vuit competències que es defineixen com a bàsiques en el Currículum de l’ensenyament secundari obligatori: la competència comunicativa lingüística i audiovisual (Cb1) i la competència d’aprendre a aprendre (Cb5). Paraules clau: innovació, aprenentatge, avaluació, AICLE, competències bàsiques Resumen El estudio de caso que se presenta en este artículo parte de la necesidad de evaluar rigurosamente los programas de innovación de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera (AICLE) que se llevan a cabo en algunos centros educativos de secundaria de Cataluña. El estudio evalúa las programaciones de tres unidades didácticas AICLE de ciencias en inglés a diferentes niveles educativos de la etapa de secundaria obligatoria (ESO), de un Instituto de secundaria de la Barcelona metropolitana, y presenta un análisis detallado de las actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación específicamente diseñadas para las aulas AICLE del centro, con el objetivo de establecer la existencia o no de una concordancia entre unas y otras, y, a la vez analizar la adecuación de estas actividades para evaluar y promover la consecución de dos de las ocho competencias que se definen como básicas en el Currículo de la enseñanza secundaria obligatoria: la competencia comunicativa lingüística y audiovisual (Cb1) y la competencia de aprender a aprender (Cb5). Palabras clave: innovación, aprendizaje, evaluación, AICLE, competencias básicas Abstract The case study presented in this article is based on the need to rigorously evaluate innovative Content and Language Integrated Learning (CLIL) programs implemented in some secondary schools in Catalonia. The study evaluates the schedules of three CLIL units of Science in English, in different  educational levels of Compulsory Secondary Education in a secondary school within the Barcelona metropolitan area, and presents a detailed analysis of learning and assessment tasks specifically designed for CLIL classrooms in the school, in order to find out if a match between both kind of tasks exists or not; and it also analyzes the adequacy of these tasks to assess and promote the achievement of two of the eight basic competences defined in Compulsory Secondary Curriculum: Communicative linguistics and audiovisual competence (Cb1) and Learning to learn (Cb5). Key words: innovation, learning, assessment, CLIL, basic competences
 
Publisher Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
 
Contributor
 
Date 2011-06-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avaluacions anònimes
Evaluaciones anónimas
Peer-Reviewed Article
Content Analysis

 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v4-n2-eixarch
10.5565/rev/jtl3.371
 
Source Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 4, No 2 (2011): May/June 2011: Monograph; 1-16
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature; Vol 4, No 2 (2011): May/June 2011: Monograph; 1-16
Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 4, No 2 (2011): May/June 2011: Monograph; 1-16
2013-6196
 
Language eng
 
Relation http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v4-n2-eixarch/401
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library