MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG HÓA LÝ CỦA PHẾ THẢI BÙN ĐỎ Ở NHÀ MÁY SẢN XUẤT ALUMINA TÂN RAI, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG HÓA LÝ CỦA PHẾ THẢI BÙN ĐỎ Ở NHÀ MÁY SẢN XUẤT ALUMINA TÂN RAI, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM
 
Creator Tuyền, Trần Ngọc
Quyên, Nguyễn Đức Vũ
Tín, Đặng Xuân
Diễm, Bùi Thị Hoàng
 
Subject Khoa học Tự nhiên
bùn đỏ Tân Rai, đặc trưng hóa lý của bùn đỏ, nhôm oxit
 
Description Bài báo trình bày một số đặc trưng hóa lý: thành phần hóa học, thành phần pha tinh thể, phân bố cấp hạt, hình thái và kích thước hạt, các quá trình hóa lý xảy ra khi nung, các nhóm chức đặc trưng của bùn đỏ Tân Rai, Lâm Đồng, Việt Nam. Các đặc trưng của bùn đỏ được xác định bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), huỳnh quang tia X (XRF), tán xạ laze, phân tích nhiệt (TG-DSC), hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ hồng ngoại (FT-IR). Kết quả cho thấy: thành phần pha tinh thể của bùn đỏ chủ yếu là hematite (Fe2O3), goethite (FeO(OH)) và gibbsite (Al(OH)3). Hàm lượng các oxit Fe2O3 (46,7%), Al2O3 (19,1%), Na2O (4,4%), TiO2 (5,9%) khá cao, có thể sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu để sản xuất sắt thép, gạch không nung, gạch nung, thu hồi TiO2. Bùn đỏ có môi trường kiềm mạnh (pH > 11), cấp hạt nhỏ,  có khả năng gây ô nhiễm môi trường nước và không khí.
 
Publisher Hue University
 
Contributor Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
 
Date 2017-12-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Identifier http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4608
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4608
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 17-26
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 17-26
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Hue University Journal of Science: Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library