XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI AMLODIPINE, HYDROCHLOROTHIAZIDE VÀ VALSARTAN TRONG DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG-CHEMOMETRIC DÙNG PHỔ TOÀN PHẦN

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI AMLODIPINE, HYDROCHLOROTHIAZIDE VÀ VALSARTAN TRONG DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG-CHEMOMETRIC DÙNG PHỔ TOÀN PHẦN
 
Creator Trang, Nguyễn Thị Quỳnh
Bình, Trần Thúc
Tứ, Ngô Văn
 
Subject Khoa học tự nhiên
Phổ toàn phần; Simulan; Amlodipine; Hydrochlothiazide; Valsartan
 
Description Quy trình xác định đồng thời Amlodipine (AML), Hydrochlothiazide (HYD) và Valsartan (VAL) trong dược phẩm đã được xây dựng dựa trên phương pháp trắc quang – chemometric dùng phổ toàn phần kết hợp chương trình Simulan. Quy trình đáng tin cậy khi phân tích thực tế mẫu thuốc Exforge HCT với độ lặp lại (RSD) tốt (đối với cả AML, HYD và VAL là 2,18% ÷2,25%, (n=3)) và độ thu hồi (Rev) cao (đối với AML là 90,2%÷94,6%, đối với HYD là 91,3%÷ 95,5%, đối với VAL là 102,1%÷104,5%, (n=3)). Kết quả thu được phù hợp với các số liệu được xác định theo phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC).
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-12-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4584
10.26459/hueuni-jns.v126i1C.4584
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 125-137
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 125-137
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Hue University Journal of Science: Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library