Ảnh hưởng của thăng giáng spin lên các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin lượng tử với mô hình Heisenberg đẳng hướng

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Ảnh hưởng của thăng giáng spin lên các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin lượng tử với mô hình Heisenberg đẳng hướng
 
Creator Thảo, Phạm Hương
 
Subject Các hệ từ tính thấp chiều
chuỗi spin, phương pháp tích phân phiếm hàm, thăng gián spin, mô hình Heisenberg đẳng hướng, các tính chất nhiệt động lực học
 
Description Sự phụ thuộc nhiệt độ và từ trường ngoài của các tính chất nhiệt động lực học như thăng giáng spin, độ từ hóa, độ cảm từ và năng lượng tự do của chuỗi spin lượng tử sắt từ được nghiên cứu sử dụng phương pháp tích phân phiếm hàm với mô hình Heisenberg đẳng hướng. Các kết quả trong gần đúng trường trung bình (MFA) và gần đúng thăng giáng spin (SFA) được chỉ ra và được so sánh với kết quả của các tác giả khác. Ngoài ra, dưới ảnh hưởng của thăng giáng spin đã làm cho trật tự từ không tồn tại trong các hệ spin một chiều và hai chiều với tương tác trao đổi vùng hữu hạn trong mô hình Heisenberg đẳng hướng khi không có từ trường ngoài.
 
Publisher Hue University
 
Contributor Quỹ nghiên cứu khoa học của Đại học Huế trong đề tài mã số DHH2016-03-83.
 
Date 2017-10-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Giải tích: Phương pháp tích phân phiếm hàm và tính số

 
Identifier http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4478
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4478
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 5-16
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 5-16
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Hue University Journal of Science: Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library