PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG β - CAROTEN TRONG MỘT SỐ LOẠI NGŨ CỐC CÓ MÀU Ở THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG β - CAROTEN TRONG MỘT SỐ LOẠI NGŨ CỐC CÓ MÀU Ở THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
 
Creator Hiếu, Trương Ngọc Bảo
Tứ, Ngô Văn
 
Subject

 
Description Bài báo này mô tả kết quả nghiên cứu và xây dựng phương pháp phân tích β – caroten  trong một số loại ngũ cốc có màu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với detector mảng điot phát quang (PDA). Kết quả nghiên cứu cho thấy: phép đo xác định ở bước sóng 450nm, cột pha đảo C18 (150 mm x 4,6 mm, 5 µm) , ở nhiệt độ phòng, pha động là MeOH : H2O (50 : 50 theo thể tích), thể tích tiêm mẫu 20 μL, tốc độ dòng 1,0 mL/phút. Phương pháp có độ nhạy cao độ lặp lại tốt (RSD% < 3.5%, n = 6), giới hạn phát hiện thấp LOD = 0,2 ppm. Giữa nồng độ β – carotene và diện tích peak có tương quan tuyến tính tốt trong khoảng 0,5 ÷ 10 ppm với R2 = 0,9999. Kết quả kiểm tra chất lượng của phương pháp trên mẫu thực tế cho thấy phương pháp có độ đúng tốt với độ thu hồi từ 91 ÷ 101%.
 
Publisher Hue University
 
Contributor Ngô Văn Tứ, Đại học sư phạm Huế, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Thừa Thiên Huế
 
Date 2017-10-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4348
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4348
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 79-93
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 79-93
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language en
 
Relation http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4348/330
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 HUJOS - Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library