DỰ BÁO HOẠT TÍNH KHÁNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA CÁC HỢP CHẤT FLAVONOID PHÂN LẬP TỪ CYNARA SCOLYMUS L. VÀ ARTOCARPUS INCISA L. SỬ DỤNG MÔ HÌNH QSAR 2D VÀ 3D

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DỰ BÁO HOẠT TÍNH KHÁNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA CÁC HỢP CHẤT FLAVONOID PHÂN LẬP TỪ CYNARA SCOLYMUS L. VÀ ARTOCARPUS INCISA L. SỬ DỤNG MÔ HÌNH QSAR 2D VÀ 3D
 
Creator Thuý, Bùi Thị Phương
Tất, Phạm Văn
Trung, Phùng Văn
Dung, Hoàng Thị Kim
Dương, Trần
 
Subject
QSARMLR; QSARANN; hoạt tính kháng ung thư Hela
 
Description Trong nghiên cứu này, hai hợp chất quercetin và cynaroside thuộc nhóm dẫn xuất flavonoid được phân lập từ actiso (Cynara scolymus L.) và xa kê (Artocarpus Incisa L.) với hoạt tính gây độc tế bào ung thư Hela. Đã xây dựng được các mô hình QSARMLR (với k = 9) với R2train = 0,955; R2pred = 0,932 và mô hình QSARANN I(9)-HL(5)-O(1) có R2train = 0,996 và R2pred = 0,988 để xác định hoạt tính kháng ung thư Hela pGI50 của các hợp chất flavonoid. Mô hình mạng nơ ron QSARANN được sử dụng để dự báo hoạt tính pGI50 của 2 hợp chất quercetin, cynaroside và 10 hợp chất mới thiết kế. Kết quả dự báo pGI50 từ mô hình QSARANN cho sai số MARE,% = 1,864 nhỏ hơn mô hình QSARMLR với MARE,% = 3,906%. Hoạt tính kháng ung thư của quercetin, cynaroside và 10 hợp chất mới thiết kế mới dự đoán từ mô hình QSARANN phù hợp tốt với thực nghiệm và cao hơn chất mẫu tương ứng.
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-10-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4548
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4548
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 63-77
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 63-77
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Hue University Journal of Science: Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library