NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÓM THẾ ĐẾN KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA CÁC HỢP CHẤT SELENOCARBAMATE BẰNG TÍNH TOÁN HÓA LƯỢNG TỬ

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÓM THẾ ĐẾN KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA CÁC HỢP CHẤT SELENOCARBAMATE BẰNG TÍNH TOÁN HÓA LƯỢNG TỬ
 
Creator Hương, Đinh Quý
Dương, Trần
Nam, Phạm Cẩm
 
Subject Hóa học; Hóa Vô Cơ

 
Description Nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc và tính chất nhiệt động học của Se-methyl-N-phenylselenocarbamate (HM) và chín dẫn xuất là Se-methyl-N-(4-fluorophenyl) selenocarbamate(F-M), Se-methyl-N-(4-chloro-phenyl)selenocarbamate (Cl-M), Se-methyl-N-(4-methylphenyl)selenocarbamate (CH3-M), Se-methyl-N-(4-methoxylphenyl)-selenocarbamate(CH3O-M), Se-methyl-N-(4-aminophenyl) selenocarbamate (NH2-M), Se-methyl-N-(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)selenocarbamate ((CH3)2N-M), Se-methyl-N-(4-trifluoromethyl)selenocarbamate (CF3-M), Se-methyl-N-(4-cianidephenyl)seleno-carbamate (CN-M), Se-methyl-N-(4-nitrophenyl)selenocarbamate (NO2-M), để sử dụng làm chất ức chế ăn mòn trong pha khí đã được thực hiện bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory - DFT) tại phương pháp B3LYP/6-31G (d). Các thông số lượng tử liên quan đến hoạt động ức chế của chúng như EHOMO, ELUMO, khoảng cách năng lượng (ΔEL-H), độ cứng hóa học (η), độ mềm (S), ái lực điện tử tuyệt đối(χ), giá trị trao đổi điện tử giữa kim loại và chất ức chế ăn mòn (ΔN), phân tích mật độ Mulliken đã được tính toán và thảo luận. Kết quả cho thấy Se-methyl-N- (4-methylphenyl)selenocarbamat (CH3-M) là chất ức chế ăn mòn tốt nhất trong chín dẫn xuất selenocarbamate.
 
Publisher Hue University
 
Contributor Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 104.06-2016.03 (3/2017/104/HĐTN)
 
Date 2017-10-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4424
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4424
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 53-62
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 53-62
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Hue University Journal of Science: Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library