Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах

Ukrainian Information Security Research Journal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах
Method for cyberincidents network-centric monitoring in modern information & communication systems
Метод сетецентрического мониторинга киберинцидентов в современных информационно-телекоммуникационных системах
 
Creator Корченко, Олександр Григорович; Національний авіаційний університет
Гнатюк, Віктор Олександрович; Національний авіаційний університет
Іванченко, Євгенія Вікторівна; Національний авіаційний університет
Гнатюк, Сергій Олександрович; Національний авіаційний університет
Сєйлова, Нургуль Абадуллаєвна; Казахський національний дослідницький технічний університет ім. К.І. Сатпаєва
 
Subject Информационная безопасность
киберинцидент; информационно-телекоммуникационная система; сетецентрическая концепция; мониторинг; критичность; база KDD 99; CERT/CSIRT
УДК 621.391:004.056.53 (045)
Інформаційна безпека
кіберінцидент; інформаційно-телекомунікаційна система; мережево-центрична концепція; моніторинг; критичність; база KDD 99; CERT/CSIRT
УДК 621.391:004.056.53 (045)
Information Security
cyberincident; information and communication system; network-centric concept; monitoring; criticality; KDD 99 base; CERT/CSIRT
UDC 621.391:004.056.53 (045)
 
Description Процес впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у більшості сфер сьогоденного суспільного життя спрямований на підвищення ефективності бізнес-процесів. Проте наявність уразливостей та кіберзагроз породжує кіберінциденти, для локалізації та нейтралізації яких необхідні ефективні методи виявлення, ідентифікації, оброблення та розслідування. Одним із підходів є застосування мережево-центричної концепції, яка орієнтована на протидію виникненню та ліквідації наслідків кіберінцидентів за допомогою засобів, об'єднаних інформаційними мережами в єдину сис-тему. У роботі, на базі цієї концепції, запропоновано метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів, який реалізується у 8 етапів: класифікація кібератак, виявлення типу кібератаки, категоризація кіберінцидентів, формування множини правил екстраполяції кіберінцидентів, визначення об’єктів захисту, визначення впливу кіберінцидентів на складові інформаційно-телекомунікаційних систем, визначення найбільш критичних складових інформаційно-телекомунікаційних систем, ранжування ступенів небезпеки кіберінцидентів. Цей метод дозволяє визначити найбільш важ-ливі об’єкти захисту, а також прогнозувати категорії кіберінцидентів, які виникнуть внаслідок реалізації кібератаки, та їх рівень небезпеки (критичності). Крім того, цей метод та сформовані на його основі інструментальні засоби будуть корисними для команд реагування на кіберінциденти типу CERT/CSIRT для ефективної обробки кіберінциден-тів (зокрема диспетчеризації) та адекватного на них реагування, а також для підрозділів, на які покладаються обов’язки щодо захисту інформаційно-телекомунікаційних систем як в межах підприємства, так і в межах держави.
Information and communication technologies implementation in many spheres of social live is directed on business processes efficiency improving. However vulnerabilities and cyberthreats generate cyberincidents. New effective methods of detection, identifying, processing and investigation are necessary for localization and counteraction. One of approaches is network-centric concept oriented on counteraction to cyberincidents beginning and emergency recovery by network combining unique system of measures. Based on this concept in the paper method for cyberincidents network-centric monitoring that realizes using 8 stages: cyberattack classification; cyberattack type detection; cyberincident categorization; forming of rules plurality for cyberincident extrapolation; security objects defining; cyberincident influence defining on information and communication systems components; most criticality components defining in information and communication systems; cyberincident danger level rating. This method allows to define most important security objects and also forecast cyberincidents categories resulted from cyberat-tacks and danger level (criticality). Besides this method and instrumentations based on it can be useful for cyberincidents response teams CERT / CSIRT to process cyberincidents (in particular dispatching) and response. As well as departments that assign functions to secure information and communication systems both in company and state.
Процесс внедрения информационно-коммуникационных технологий в большинстве сфер сегодняшней общественной жизни направлен на повышение эффективности бизнес-процессов. Однако наличие уязвимостей и киберугроз порождает киберинциденты, для локализации и нейтрализации которых необходимы эффективные методы обнаружения, идентификации, обработки и расследования. Одним из подходов является применение сетецентрической концепции, ориентированной на противодействие возни-кновению и ликвидации последствий киберинцидентов с помощью средств, объединенных информационными сетями в единую систему. В работе, на базе этой концепции, предложен метод сетецентрического мониторинга киберинцидентов, который реализуется в 8 этапов: классификация кибератак, выявление типа кибератаки, категоризация киберинцидентов, формирование множества правил экстраполяции киберинцидентов, определение объектов защиты, определение влияния киберинцидентов на составляющие информационно-телекоммуникационных систем, определения наиболее критических составляющих информационно-телекоммуникационных систем, ранжирование степени опасности киберинцидентов. Этот метод позволяет определить наиболее важные объекты защиты, а также прогнозировать категории киберинцидентов, которые возникнут в результате реализации кибератаки, и их уровень опасности (критичности). Кроме того, этот метод и сформированные на его ос-нове инструментальные средства будут полезными для команд реагирования на киберинциденты типа CERT / CSIRT для эффективной обработки киберинцидентов (в частности диспетчеризации) и адекватного на них реагирования, а также для подразделений, на которые возлагаются обязанности по защите информационно-телекоммуникационной системах как в пределах предприятия, так и в пределах государства.
 
Publisher National Aviation University
 
Contributor


 
Date 2016-09-26
 
Type


 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/10852
10.18372/2410-7840.18.10852
 
Source Ukrainian Information Security Research Journal; Том 18, № 3 (2016); 229-247
Защита информации; Том 18, № 3 (2016); 229-247
Захист інформації; Том 18, № 3 (2016); 229-247
 
Language uk
 
Rights Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим: Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоронности, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами: Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library