Adaptive approaches to cybersecurity of distributed and hierarchical management systems

Ukrainian Scientific Journal of Information Security

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Adaptive approaches to cybersecurity of distributed and hierarchical management systems
Адаптивные подходы к обеспечению кибербезопасности распределенных и иерархических систем управления
Адаптивні підходи до забезпечення кібербезпеки розподілених та ієрархічних систем
 
Creator Кононович, Володимир Григорович; Одеський національний політехнічний університет
Стайкуца, Сергій Володимирович; Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова
Кононович, Ірина Володимирівна; Одеська національна академія харчових технологій
Копитін, Юрій Вікторович; КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр», м. Одеса,
Романюков, Микола Генріхович; Головне управління Національної поліції в Одеській обл.
 
Subject Information Security
cybersecurity; information security; threats to society of high technology; information impact matrix values; world view pictures
УДК 003.26:004.056.55:621.39(045
Информационная безопасность
кибербезопасность; информационная безопасность; угрозы; общество высоких технологий; матрицы ценности; картины видения мира
УДК 003.26:004.056.55:621.39(045)
Інформаційна безпека
кібербезпека; інформаційна безпека; загрози; суспільство високих технологій; інформаційний вплив; матриці цінності; картини бачення світу
УДК 003.26:004.056.55:621.39(045)
 
Description The problem of cybersecurity in terms of destructive information impact is one of the acute problems in modern societies and the future of high technology. Management systems, as well as information technologies have become highly complex and intensely automated. In the field of public administration and management information critical production level is reinforced by the increased amount of information to be processed, distributed communications intensive, hierarchical systems and the emergence of new vulnerabilities and potential threats. Existing scientific and practical work does not fully take into account the current requirements of regulatory guidance documents on security of distributed and hierarchical control systems make it impossible to take into account the analysis and evaluation of safety management behavior of choice and security needs of society generated new material technology in a society of high technology. On this basis, on the base of historical analysis of transformation of the basic going near a privy, which is used managements, the adaptive going is offered near a construction hierarchical four levels of the system of cybersecurity: from providing of cybersecurity of informative packages and information to providing of safety of matrices of values and pictures of vision of the world. Futures papers will relate to methods of realization of approaches development for providing formed in this paper.
Проблема кибербезопасности в условиях деструктивных информационных влияний является одной из острых проблем в современном и будущем обществах высоких технологий. Системы управления, как и информационные технологии, стали сверхсложными и интенсивно автоматизируются. В области государственного управления и управления информационным производством уровень критичности усиливается повышенным объемом обрабатываемой информации, распределенными интенсивными коммуникациями, иерархичностью систем и появлением новых потенциальных угроз. Существующие научные и практические работы не в полной мере учитывают современные требования нормативных документов по безопасности распределенных иерархических систем управления, не дают возможности учитывать для анализа и оценки безопасности управления поведением выбора и потребностей безопасности общества, порожденных новой материальной технологией в обществе высоких технологий. Исходя из этого, на базе исторического анализа трансформации основных подходов к защите информации, которая используется для управления, предложен адаптивный подход к построению иерархической четырех уровневой системы кибербезопасности: от обеспечения безопасности информационных пакетов и сведений, до обеспечения безопасности матриц ценностей и картин видения мира. В дальнейшей работе планируется разработка методов реализации подходов, сформированных в этой работе.
Проблема кібербезпеки в умовах деструктивних інформаційних впливів являється однією з гострих проблем у сучасному і майбутньому суспільствах високих технологій. Системи управління, як і інформаційні технології, стали надскладними й інтенсивно автоматизуються. У галузі державного управління та управління інформаційним виробництвом рівень критичності підсилюється підвищеним обсягом інформації, яку необхідно обробляти, розподіленими інтенсивними комунікаціями, ієрархічністю систем та появою нових уразливостей і потенційних загроз. Існуючі наукові і практичні роботи не в повній мірі враховують сучасні вимоги нормативно-керівних документів щодо безпеки розподілених та ієрархічних систем управління, не дають можливості враховувати для аналізу та оцінки безпеки управління поведінкою вибору та потреб безпеки суспільства, породженою новою матеріальною технологію у суспільстві високих технологій. Виходячи з цього, на базі історичного аналізу трансформації основних підходів до захисту інформації, яка використовується для  управління, запропоновано адаптивний підхід до побудови ієрархічної чотириступеневої системи кібербезпеки: від забезпечення безпеки інформаційних пакетів і відомостей до забезпечення безпеки матриць цінностей та картин бачення світу. У подальших роботах заплановано розробку методів реалізації сформованих у цій роботі підходів.
 
Publisher Національний авіаційний університет
 
Contributor


 
Date 2016-12-18
 
Type


 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity/article/view/11101
10.18372/2225-5036.22.11101
 
Source Безпека інформації; Том 22, № 3 (2016); 255-260
Безопасность информации; Том 22, № 3 (2016); 255-260
Ukrainian Scientific Journal of Information Security; Том 22, № 3 (2016); 255-260
 
Language uk
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library