Концептуальні засади підвищення рівня кібербезпеки сучасних стільникових мереж

Ukrainian Scientific Journal of Information Security

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Концептуальні засади підвищення рівня кібербезпеки сучасних стільникових мереж
Концептуальные основы повышения уровня кибербезопасности современных со-товых сетей
Conceptual framework of modern cellular network cybersecurity rising
 
Creator Одарченко, Роман Сергійович; Національний авіаційний університет
Гнатюк, Віктор Олександрович; Національний авіаційний університет
 
Subject Інформаційна Безпека
захист інформації; інформаційна безпека; LTE; 5G; стільникові мережі; модель довіри; конфіденційність; загроза; управління ідентифікацією; радіомережа; протоколи шифрування; концепція
УДК 621.396: 621.395: 007.681(045)
Информационная Безопасность
защита информации; информационная безопасность; LTE; 5G; сотовые сети; модель доверия; конфиденциальность; угроза; управление идентификацией; радиосеть; протоколы шифрования; концепция
УДК 621.396: 621.395: 007.681(045)
Information Security
security of information; information security; LTE; 5G; cellular networks; trust model; confidentiality; threat; authentication management; radio network; encryption protocols; conception
УДК 621.396: 621.395: 007.681(045)
 
Description У даній роботі проаналізовано еволюцію стільникових мереж зв’язку від 1-го до 5-го поколінь. Крім того, були проаналізовані системи безпеки цих мереж і також була показана їх еволюція. Більш детально були розглянуті можливі технічні рішення для систем безпеки найсучасніших на даний час мереж LTE. В результаті проведених досліджень стало зрозумілим, що ці мережі та мережі 5G відіграватимуть в майбутньому найбільш значущу роль в формуванні електронного суспільства, будуть використані для забезпечення потреб та вимог критичної інфраструктури тощо. На основі проведених досліджень було запропоновано концепцію побудови системи кібербезпеки стільникових мереж, при цьому окреслені ключові напрямки удосконалення сучасних систем безпеки: управління ідентифікацією, безпека радіомережі, підвищення енергоефективності, гнучка і масштабована архітектура, безпека хмарних сервісів тощо. Це дозволить створити нову більш гнучку масштабовану архітектуру системи безпеки стільникових мереж, що буде в змозі забезпечити всі вимоги різноманітних різнорідних систем, що входять до сфери застосування даного типу мереж, в тому числі і 5-го покоління. Також були запропоновані технічні удосконалення архітектури та технологій стільникових мереж LTE з огляду на новітні розробки в цій області.
В данной работе проанализирована эволюция сотовых сетей связи от 1-го до 5-го поколений. Кроме этого, были проанализированы системы безопасности этих сетей и также была показана их эволюция. Более подробно были рассмотрены возможные технические решения для систем безопасности современных в настоящее время сетей LTE. В результате проведенных исследований стало ясно, что эти сети и сети 5G сиграют в будущем наиболее значимую роль в формировании электронного общества, будут использованы для обеспечения потребностей и требований критической инфраструктуры и тому подобное. На основе проведенных исследований была предложена концепция построения системы кибербезопасности сотовых сетей, при этом указаны ключевые направления совершенствования современных систем безопасности: управление идентификацией, безопасность радиосети, повышение энергоэффективности, гибкая и мас-штабируемая архитектура, безопасность облачных сервисов. Это позволит создать новую более гибкую масштабируемую архитектуру системы безопасности сотовых сетей, которая будет в состоянии обеспечить все требования различных разнородных систем, входящих в сферу применения данного типа сетей, в том числе и 5-го поколения. Также были предложены технические усовершенствования архитектуры и технологий сотовых сетей LTE учитывающие новейшие разработки в этой области.
This paper analyzes the evolution of mobile networks from 1st to 5th generations. In addition, analyzed security of these networks was also examined their evolution. More details were discussed possible technical solutions for the most advanced security systems currently LTE Networks. As a result of the research it became clear that the 5G network will play in the future, the most important role in the formation of e-society used to meet the needs and requirements of critical infrastructure and so on. On the basis of the research was proposed concept of cellular networks cybersecurity systems building, while outlining key areas of improvement of modern systems of security, identity management, security, network, energy efficiency, flexible and scalable architecture, security, cloud services and more. This will create a new more flexible scalable security architecture of cellular networks, which will be able to provide all the requirements of a variety of disparate systems within the scope of this type of network, including the 5th generation. There were also proposed technical improvements to the architecture and technology of LTE cellular networks in view of the latest developments in this field.
 
Publisher Національний авіаційний університет
 
Contributor


 
Date 2016-08-19
 
Type


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity/article/view/10707
10.18372/2225-5036.22.10707
 
Source Безпека інформації; Том 22, № 2 (2016); 143-149
Безопасность информации; Том 22, № 2 (2016); 143-149
Ukrainian Scientific Journal of Information Security; Том 22, № 2 (2016); 143-149
 
Language uk
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library