Удосконалення інформаційної безпеки субстандартного судноплавства

Ukrainian Scientific Journal of Information Security

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Удосконалення інформаційної безпеки субстандартного судноплавства
Совершенствование информационной безопасности субстандартного судоходства
Information security improving for substandard shipping
 
Creator Вільський, Геннадій Борисович; ВНЗ Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
Бень, Андрій Павлович; Херсонськая державна морська академія
 
Subject Інформаційна безпека
аварійність суден; автоматизована система; інформаційна безпека; загрози; ризики; рух суден; субстандартне судноплавство; судноводіння; управління; ефективність
УДК 681.518:004.9 +519.2(045)
Информационная безопасность
аварийность судов; автоматизированная система; информационная безопасность; угрозы; риски; движение судов; субстандартное судоходство; судовождения; управления; эффективность
УДК 681.518:004.9 +519.2(045)
Information Security
emergency courts; the automated system; information security; threats; risks; movement of ships; substandard shipping; navigation; control; efficiency
UDC 681.518:004.9 +519.2(045)
 
Description Морські судна з комплексом експлуатаційних невідповідностей характеризують субстандартне судноплавство і представляють реальну загрозу безпеці мореплавання і водному середовищу. Відсутність науково обґрунтованої методології дослідження процесів формування, утримання і циркуляції навігаційного контенту, оцінки стану судна, як об'єкту інформаційної безпеки, відображається на управлінні судноплавством у цілому і стримує його інформаційне наповнення. Інформаційна безпека мореплавства залишається актуальною науковою задачею. У цій статті авторами були визначені і формалізовані основні ризики субстандартного судноплавства, які пов’язані з інформаційною безпекою судна. Основна наукова частина статті представлена у вигляді технічних положень з автоматизованої системи підтримки прийняття рішень для постів регулювання руху суден. Наведено критеріальні показники з оцінок оптимальності та ефективності запропонованої системи.
Морские суда с комплексом эксплуатационных несоответствий характеризируют субстандартное судоходство и представляют реальную угрозу безопасности мореплавания и водной среде. Отсутствие научно обоснованной методологии исследования процессов формирования, содержания и циркуляции навигационного контента, оценки состояния судна, как объекта информационной безопасности, отражается на управлении судоходством в целом и сдерживает его информационное наполнение. Информационная безопасность мореплавания остается актуальной научной задачей. В этой статье авторами были определены и формализованы основные риски субстандартного судоходства, связанные с информационной безопасностью судна. Основное научное наполнение статье представлены в виде технических положений по автоматизированной системе поддержки принятия решений для постов регулирования движения судов. Приведены критериальные показатели по оценкам оптимальности и эффективности предложенной системы.
Seagoing vessels with operational inconsistencies complex are characterizing substandard shipping and pose a real threat to the navigation security and the aquatic environment. The lack of science-based research methodology of the formation, maintenance and circulation navigation content, assessment of the vessel, as the object information security is reflected in the management of shipping in general and hinders its content. Maritime information security is an actual scientific task. In this paper, authors identified the major risks and formalized substandard shipping associated with information security vehicles. Main scientific content of this paper are presented in the form of technical provisions on automated decision support system for vessel traffic control posts. An estimate performance criterion optimal effectiveness of the proposed system was showed.
 
Publisher Національний авіаційний університет
 
Contributor


 
Date 2015-12-03
 
Type


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity/article/view/9710
10.18372/2225-5036.21.9710
 
Source Безпека інформації; Том 21, № 3 (2015); 309-313
Безопасность информации; Том 21, № 3 (2015); 309-313
Ukrainian Scientific Journal of Information Security; Том 21, № 3 (2015); 309-313
 
Language uk
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library