Узагальнена класифікація методів квантової криптографії та зв’язку

Ukrainian Scientific Journal of Information Security

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Узагальнена класифікація методів квантової криптографії та зв’язку
Обобщенная классификация методов квантовой криптографии и связи
Generalized classification of modern quantum cryptography and communication methods
 
Creator Жмурко, Тетяна Олександрівна; Національний авіаційний університет
Кінзерявий, Василь Миколайович; Національний авіаційний університет
Юбузова, Халіча Ібрагимівна; Казахський національний дослідницький технічний університет ім. К.І. Сатпаєва
Стояновіч, Алєксандар Деспотовіч; Інститут досліджень квантових обчислень та квантової інформації
 
Subject Інформаційна безпека
квантова криптографія; класифікація; квантовий прямий безпечний зв'язок; квантовий розподіл ключів; квантова телепортація; квантова теорія ігор; квантовий цифровий підпис
УДК 003.26:004.056.55:621.39(045)
Информационная безопасность
квантовая криптография; классификация; квантовая прямая безопасная связь; квантовое распределение ключей; квантовая телепортация; квантовая теория игр; квантовая цифровая подпись
УДК 003.26:004.056.55:621.39(045)
Information Security
quantum cryptography; classification; quantum secure direct communication; quantum key distribution; quantum teleportation; quantum game theory; quantum digital signature
UDC 003.26:004.056.55:621.39(045)
 
Description Розвиток сучасних потужних обчислювальних технологій ставить під загрозу конфіденційність інформації, що забезпечується, як правило, традиційними криптографічними засобами, і змушує дослідників шукати альтернативні методи захисту. З огляду на сучасні тенденції, такими альтернативами можуть стати методи квантової криптографії та зв’язку, що на відміну від традиційних (класичних) аналогів використовують специфічні унікальні властивості квантових частинок і ґрунтуються на непорушності законів квантової фізики. Існуючі класифікації у галузі квантової криптографії та зв’язку не враховують велику кількість сучасних методів – це ускладнює їх дослідження та використання при розробці квантових систем захисту інформації. У статті проведено аналіз сучасних методів квантової криптографії та зв’язку, визначено їх переваги і недоліки, оцінювання стійкості до різного роду кібератак, а також досліджено існуючі класифікації цих методів. На підставі часткових узагальнень теоретичних положень та практичних досягнень у галузі квантової криптографії, розроблено узагальнену класифікацію методів квантової криптографії та зв’язку. Така класифікація дає можливість виявити низку проблем у цій галузі та дозволяє розширити можливості щодо вибору відповідних методів для побудови сучасних квантових систем захисту інформації.
Развитие современных мощных вычислительных технологий ставит под угрозу конфиденциальность, которая обеспечивается, как правило, традиционными криптографическими средствами, и заставляет исследователей искать альтернативные методы защиты. Учитывая современные тенденции, такими альтернативами могут стать методы квантовой криптографии и связи, которые в отличии от традиционных (классических) аналогов используют специфические уникальные свойства квантовых частиц и основываются на незыблемости законов квантовой физики. Существующие классификации в области квантовой криптографии и связи не учитывают большое количество современных методов – это затрудняет их исследование и использование при разработке квантовых систем защиты информации. В статье проведен анализ современных методов квантовой криптографии и связи, определены их преимущества и недостатки, проведена оценка их устойчивости к различного рода кибератакам, а также исследованы существующие классификации этих методов. На основе частичных обобщений теоретических положений и практических достижений в области квантовой криптографии, разработана обобщенная классификация методов квантовой криптографии и связи. Такая классификация дает возможность определить ряд проблем в этой области и позволяет расширить возможности выбора соответствующих методов для построения современных квантовых систем защиты информации.
Modern powerful computing technology development threatens the confidentiality of information that usually provided by traditional cryptographic means and forces researchers to look for alternative security methods. Given the current trends, these alternatives may be quantum cryptography and communication methods. These methods unlike traditional (classical) analogues use specific unique properties of quantum particles and are based on the inviolability of the quantum physics laws. Existing classifications in quantum cryptography and communications do not include the large number of modern methods. It complicates its study and use in the quantum information security systems development. In the paper modern methods of quantum cryptography and communication were analyzed, their advantages and disadvantages, security assessment to various kinds of cyberattacks were defined, and also the existing classifications of these methods were studied. On the basis of partial generalizations of theoretical positions and practical advances in quantum cryptography, the generalized classification of quantum cryptography and communication methods was constructed. This classification reveals a problem in this area and can extend the possibilities for choosing the appropriate methods for modern quantum information security systems development.
 
Publisher Національний авіаційний університет
 
Contributor


 
Date 2015-12-03
 
Type


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity/article/view/9706
10.18372/2225-5036.21.9706
 
Source Безпека інформації; Том 21, № 3 (2015); 287-293
Безопасность информации; Том 21, № 3 (2015); 287-293
Ukrainian Scientific Journal of Information Security; Том 21, № 3 (2015); 287-293
 
Language uk
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library