ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHIẾT LỎNG - LỎNG KẾT HỢP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ XÁC ĐỊNH NICOTIN NIỆU CỦA CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY SẢN XUẤT THUỐC LÁ

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHIẾT LỎNG - LỎNG KẾT HỢP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ XÁC ĐỊNH NICOTIN NIỆU CỦA CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY SẢN XUẤT THUỐC LÁ
 
Creator Huy, Bùi Văn
Tùng, Trương Quý
 
Description Nicotin niệu là một trong những chỉ tiêu cận lâm sàng để đánh giá mức độ tiếp xúc và giám định bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử cũng như phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS) với kỹ thuật chiết pha rắn trước đây đã được nghiên cứu và áp dụng, tuy nhiên độ thu hồi và độ lặp lại phương pháp còn thấp. Kỹ thuật chiết pha lỏng và phân tích trên GC/MS tiếp tục được nghiên cứu và ứng dụng tại phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang. Nicotin trong nước tiểu của công nhân được chiết bằng hỗn hợp dung môi dichloromethane - hexane (1:1) trong môi trường kiềm, phần dung môi hữu cơ được cô cạn dưới tác dụng của dòng khí nitơ, sau đó hòa tan lại bằng dung môi toluen và phân tích trên hệ thống GC/MS. Phương pháp xây dựng có độ tin cậy và độ nhạy cao, giới hạn phát hiện 2,0 µg/L, hệ số thu hồi từ 80% – 109% và độ lặp lại từ 4,6% - 9,7%. Kết quả phân tích hàm lượng nicotin niệu của công nhân hút và không hút thuốc lá lần lượt là: 0,013 mg/L - 3,324 mg/L (n=124) và 0,006 mg/L - 1,550 mg/L (n=423). Phương pháp được xây dựng trong nghiên cứu này có thể ứng dụng để phân tích định lượng nicotin niệu phục vụ công tác khám, giám định bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp và lĩnh vực y tế khác.
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-07-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4329
10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4329
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 141-149
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 141-149
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1A
 
Language vie
 
Relation http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4329/226
http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4329/328
 
Rights Copyright (c) 2017 HUJOS - Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library