Geoarkæologiske undersøgelser af plantenæringsstoffer i de forhistorisk dyrkningssystemer ved Østerild

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Geoarkæologiske undersøgelser af plantenæringsstoffer i de forhistorisk dyrkningssystemer ved Østerild
 
Creator Kristiansen, Søren Munch; Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
 
Subject
 
Description For Muesum for Thy og Vester Hanherred er der undersøgt hvorvidt der kan observe-res hvor meget, og i så fald med hvad et marksystem ved Østerild dateret til lige om-kring 500 år f.Kr., dvs. på overgang mellem bronze- og jernalder, har været gødsket.For at belyse dette, er jordprøver indsamlet ved mølleplads 7 som var datidens land-brugsland (dvs. indmark), og som reference, Mølleplads 3 som tolkes som datidens græsningsoverdrev (dvs. udmark) ud gødskning. Der er anvendt en ny multigrund-stofs baseret tilgang til at belyse tilførslen af gødning til markerne, og ikke blot den traditionelle metode baseret på fosfat alene. Jordprøverne er indsamlet fra udvalgte horisonter, tørret, nedknust og opløst vha. 4-syrer inden 36 grundstoffer er analyse-ret i syreudtrækket ha. ICP-MS metoden. Derudover er jordens tekstur bestemt samt C og N. Endelig er en samlet multivariat statistisk analyse (PCA) lavet på dataene in-den en geoarkæologiske tolkning af de samlede resultater.Dataene viser, at al flyvesandet kun har fået indblandet meget lidt sand- og gruspartikler fra områder hvor der ikke findes helt den samme flyvesand. Indholdene af kulstof og kvælstof viser ikke noget entydigt billede pga. de varierende bevarings-forhold siden jernalderen, men forskelle i indholdet af trækul bør undersøges nær-mere for evt. indflydelse på datidens dyrkningspotentiale. Der er kun små forskelle i indholdene af plantenæringsstoffer imellem de prø-ver vi har fra ind- og udmarkerne på stedet, og ikke nogle som er signifikant forskel-lige. PCA analysen viste at de tidligere dyrkede jorde var en adskilt gruppe fra de ikke-dyrkede jorde. Indbydes relationer imellem de forskellige grundstoffer i jordprø-verne kunne alene tolkes som geologisk betinget. 
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2017-08-02
 
Type Book

 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/216
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage


 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library