ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA CỦA CÂY CÚC NUÔI CẤY TRONG HỆ THỐNG VI THỦY CANH Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA CỦA CÂY CÚC NUÔI CẤY TRONG HỆ THỐNG VI THỦY CANH Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
 
Creator Tùng, Hoàng Thanh
 
Subject

 
Description Các cây cúc trong hệ thống vi thủy canh và vi nhân giống được trồng và chăm sóc ở vườn ươm cũng như trồng thử nghiệm ở đồng ruộng với quy mô lớn đến giai đoạn ra hoa để đánh giá hiệu của của phương pháp vi thủy canh được trình bày trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự tăng trưởng của cây cúc trong hệ thống vi thủy canh khi chuyển ra điều kiện vườn ươm sau 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần và 10 tuần đều tốt hơn so với cây cúc nuôi cấy trong hệ thống in vitro có điều kiện tương tự ở vườn ươm. Cây cúc nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh có chiều cao tốt hơn so với cây cúc vi nhân giống khi chuyển ra điều kiện vườn ươm. Sau 12 tuần ở giai đoạn vườn ươm, các cây cúc trong hệ thống vi thủy canh bắt đầu bung nụ. Những cây cúc trong hệ thống vi thủy canh khi trồng ở điều kiện vườn ươm (khoảng hơn 15 tuần) đều cho ra hoa sớm hơn khoảng 1 tuần so với những cây cúc nhân giống in vitro (16 tuần). Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy, khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cúc vi thủy canh là tối ưu hơn cây vi nhân giống ở giai đoạn ra hoa thể hiện các chỉ tiêu như chiều cao cây (87,53 cm), số hoa/cây (18,33 hoa) và kích thước hoa (3,60 cm) khi so sánh với cây cúc không ngắt nụ. Cây cúc nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh không ngắt nụ và ngắt nụ đều cho ra hoa đều và đẹp. Ngoài ra, cây cúc nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh (1.000 cây) cho khả năng thích nghi cũng như sinh trưởng và phát triển tốt khi được trồng thử nghiệm với quy mô lớn ở giai đoạn đồng ruộng.
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-07-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4297
10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4297
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 113-123
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 113-123
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1A
 
Language vie
 
Relation http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4297/202
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 HUJOS - Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library