Về môđun 2-tựa nội xạ linh

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Về môđun 2-tựa nội xạ linh
 
Creator Minh Thủy, Lương Thị
 
Subject

 
Description Một môđun con N của môđun M được gọi là thỏa mãn điều kiện (S) nếu N hoặc là một hạng tử trực tiếp của M hoặc N2 = 0Một môđun MR được gọi là 2-tựa nội xạ linh nếu mỗi R-đồng cấu f từ mR vào M, trong đó mR là môđun con của M thỏa mãn điều kiện (S), tồn tại một đồng cấu g sao cho g(x) = f(x) với mọi x thuộc mR, g được xem là một mở rộng của f trong M. Trong bài báo này chúng tôi sẽ chứng minh một số đặc trưng của lớp môđun 2-tựa nội xạ linh. 
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-07-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4241
10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4241
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 125-131
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 125-131
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1A
 
Language vi
 
Relation http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4241/317
http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4241/320
http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4241/321
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Journal of Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library