Obligations information on the main floor of the WSE and the NewConnect market – comparative analysis

Estação Científica (UNIFAP)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Obligations information on the main floor of the WSE and the NewConnect market – comparative analysis
Obowiązki informacyjne na głównym parkiecie GPW oraz na rynku NewConnect – analiza porównawcza
 
Creator Chamska, Karolina
Ściński, Grzegorz
 
Description It is impossible to eliminate the phenomenon of information asymmetry in today's roar capital. To reduce the negative aspects of this phenomenon are imposed by the organizers of the turnover of financial instruments on the issuer's disclosure obligations. Issuers of securities on the main floor of the WSE and NewConnect alternative trading system are required to present basic information about the company, its ownership as well as periodic reports on the current functioning and prospectuses. Due to the nature of the various markets the disclosure obligations are more or less restrictive. The purpose of this article is to compare the information obligations between equity markets operated by the WSE and to assess the validity of data application solutions.
Nie sposób jest wyeliminować zjawiska asymetrii informacji na współczesnym ryku kapitałowym. Aby ograniczyć jego negatywne skutki nakładane są przez organizatorów obrotów instrumentami finansowymi obowiązki informacyjne. Emitenci papierów wartościowych na głównym parkiecie GPW oraz na alternatywnym systemie obrotu NewConnect są zobowiązani prezentować podstawowe dane o przedsiębiorstwie, jego stanie posiadania jak również okresowe raporty z jego bieżącego funkcjonowania oraz prospekty emisyjne. Z uwagi na charakter poszczególnych rynków obowiązki te są mniej lub bardziej restrykcyjne. Celem artykułu jest dokonanie porównania obowiązków informacyjnych pomiędzy rynkami akcyjnymi prowadzonymi przez GPW SA oraz dokonania oceny słuszności zastosowania danych rozwiązań. W artykule stawia się tezę, że bardziej restrykcyjne wymogi informowania akcjonariuszy dotyczące zmian dotykających spółkę giełdową mają bezpośrednie przełożenie na transparentność oraz ocenę jakości rynku w oczach inwestorów. Badanie zostało przeprowadzone poprzez dokonanie analizy porównawczej opartej na regulaminach obu parkietów oraz aktualnie obowiązującym stanie prawnym.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2017-09-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/2145
10.18778/2391-6478.2.14.02
 
Source Journal of Finance and Financial Law; Vol 2 No 14 (2017); 9-22
Finanse i Prawo Finansowe; Tom 2 Nr 14 (2017); 9-22
2353-5601
2391-6478
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/2145/1800
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library