Canal for conquest – Egyptian assumption of crossing the Suez Canal on the eve of the 1973 October War

Estação Científica (UNIFAP)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Canal for conquest – Egyptian assumption of crossing the Suez Canal on the eve of the 1973 October War
Kanał do zdobycia – egipskie założenia przeprawy przez Kanał Sueski w przededniu wojny październikowej z 1973 roku
 
Creator Pogońska-Pol, Magdalena
 
Description As a result of the June 1967 war, Israel conquered the Egyptian Sinai Peninsula. The line separating the two sides became the Suez Canal. Israel to secure its state of affairs and to protect itself from the new war built a system of fortifications called Bar-Lev Line on the east bank of the Channel. The Egyptian army wanted to recapture the lost area and had to work out plans to overtake the Suez Canal, thus taking into account the specificity of the channel construction, the hydrographic conditions and the system developed by the Israelis. In this sand barrier, the fire on the Canal. The Egyptians also had to devise ways of crossing the corps of engineers, infantry, and tanks. All issues included a plan developed by S. Shazly called Operation Badr, and the effectiveness of planning was confirmed on October 6, 1973, at the start of the October war.
W wyniku wojny czerwcowej z 1967 r. Izrael opanował egipski Półwysep Synaj. Linią rozdzielającą obie strony stał się Kanał Sueski. Izrael, aby zabezpieczyć swój stan posiadania i uchronić się przed nową wojną, wybudował na wschodnim brzegu Kanału system fortyfikacji zwany linią Bar-Leva. Armia egipska, chcąc odzyskać utracony obszar, musiała opracować plany przekroczenia Kanału Sueskiego, a co za tym idzie – uwzględnić specyfikę budowy Kanału, warunki hydrograficzne i system opracowany przez Izraelczyków, w tym bariery z piasku, zagrożenie wywołane pożarem na Kanale. Egipcjanie musieli również opracować sposób przeprawienia się wojsk korpusu inżynieryjnego, piechoty, a następnie czołgów. Wszystkie kwestie zawierał plan opracowany przez S. Shazlyego zwany operacją „Badr”, a skuteczność planowania potwierdzona została 6 października 1973 r., w dniu rozpoczęcia wojny październikowej.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2017-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzowany artykuł
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/3230
10.18778/0208-6050.99.14
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica; No 99 (2017): Oblicza wojny. Wojsko w drodze; 277-290
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica; Nr 99 (2017): Oblicza wojny. Wojsko w drodze; 277-290
2450-6990
0208-6050
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/3230/2828
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library