Valorisation and categorisation of the geosites in the Podtatrze area (Southern Poland) // Waloryzacja i kategoryzacja geostanowisk na Podtatrzu (Polska południowa)

Geotourism

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Valorisation and categorisation of the geosites in the Podtatrze area (Southern Poland) // Waloryzacja i kategoryzacja geostanowisk na Podtatrzu (Polska południowa)

 
Creator Chrobak, Anna; Pedagogical University of Cracow
 
Subject
geotourism; geosites; valorisation methods; landscape; Podtatrze area // geoturystyka; geostanowiska; metody waloryzacyjne; krajobraz; Podtatrze
 
Description The aim of this paper is to propose, valorise and categorise the geosites in the Podtatrze Area (Southern Poland). There are 46 geosites available in geodatabases (PGI, PAS and AGH) at this area. The author suggests next 28 geopoints, which can be used in geotourism. They were valorised by the Pereira and Pereira (2010) and Rybár (2010) methods and categorised. This area contains multiple geotourism attractions including interesting flysch geological settings, landslides, peatbogs, limestone klippes, various types of rivers with small gorges and paleontological sites. The increase in the number of tourists in the Podtatrze region may additionally provide numerous tangible benefits in the future, including sustainable tourism, less “congestion” in the Tatra Mountains, more economic diversity and new job opportunities.// 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, skategoryzowanie oraz waloryzacja geostanowisk znajdujących się w polskiej części Podtatrza (Polska południowa). Na badanym terenie, w dostępnych powszechnie geologicznych bazach danych (PIG-PIB, PAN, AGH), znajduje się 46 geostanowisk. Autorka artykułu proponuje kolejnych 28 obiektów, które mogą zostać wykorzystane w geoturystyce. Badany obszar zawiera różnorodne atrakcje geoturystyczne: odsłonięcia skalne, osuwiska, torfowiska, doliny rzeczne z przełomami. Proponowane geopunkty zostały zwaloryzowane za pomocą metod stworzonych przez Pereirę i Pereirę (2010) oraz Rybára (2010). Ciągle rosnąca liczba turystów na Podtatrzu może dostarczyć wielu wymiernych korzyści w przyszłości, do których zaliczyć należy turystykę zrównoważoną, rozwój gospodarki oraz nowe miejsca pracy.
 
Publisher AGH University of Science and Technology Press
 
Contributor

 
Date 2017-07-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2564
10.7494/geotour.2016.46-47.3
 
Source Geotourism/Geoturystyka; No 46-47 (2016); 3
GEOTOURISM (Geoturystyka); No 46-47 (2016); 3
2353-3641
1731-0830
 
Language eng
 
Relation https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2564/1748
 
Rights Copyright (c) 2016 Geotourism/Geoturystyka
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library