PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL TRAINING OF SKILLED MACHINE-BUILDING INDUSTRY WORKERS BY THE DUAL FORM OF EDUCATION

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL TRAINING OF SKILLED MACHINE-BUILDING INDUSTRY WORKERS BY THE DUAL FORM OF EDUCATION
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ОСВІТИ
 
Creator Стрілець, Олександр
 
Subject умова
педагогічна умова
професійна освіта
дуальна форма освіти
компетентність
condition
pedagogical condition
dual form of education
professional education
competence
 
Description The relevance of the study is determined by the need to bring the level of professional training of skilled machine-building industry workers in line with the requirements of the modern labor market.
Purpose: substantiation of pedagogical conditions of professional training of skilled machine-building industry workers by the dual form of education.
Methods: theoretical analysis of scientific sources – to determine the level of the problem research; comparison – in order to study the scientific approaches to solving the problem; systematization – to substantiate its structural components.
Results: pedagogical conditions of professional training of future skilled machine-building industry workers by the dual form of education are considered to be a set of circumstances related to the organization of the educational process in the institution of vocational education and training (VET) and the external educational environment in which cognitive, educational and production activities of applicants for education occur and which are aimed at the formation of the professional knowledge, skills and abilities and the development of professional competence; the following pedagogical conditions are determined (formation of positive motivation for practice-oriented professional training; updating the content of professional and practical training, taking into account the requirements of partner companies; use of active methods and innovative educational technologies; conducting seminars and trainings for production mentors).
Conclusions: the proposed pedagogical conditions of professional training of skilled machine-building industry workers by the dual form of education contribute to the formation of professional competence of skilled machine-building industry workers; the introduction of elements of the dual form of education in the training of future skilled workers is of strategic importance for the development of the country.
Актуальність дослідження визначається необхідністю приведення рівня професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі у відповідність до вимог сучасного ринку праці.
Мета: обґрунтування педагогічних умов професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі за дуальною формою здобуття освіти.
Методи: теоретичний аналіз наукових джерел – для з’ясування рівня дослідженості проблеми; порівняння – з метою вивчення наукових підходів до розв’язання проблеми; систематизація – для обґрунтування його структурних компонентів.
Результати: педагогічні умови професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівної галузі за дуальною формою освіти розглядаємо як сукупність обставин, пов’язаних із організацією освітнього процесу в закладі П(ПТ)О і тим зовнішнім освітнім середовищем, у якому відбувається пізнавальна, навчальна й виробнича діяльність здобувачів освіти, спрямована на формування в них професійних знань, умінь і навичок та розвиток професійної компетентності; визначено такі педагогічні умови (формування позитивної мотивації до практико-орієнтованого професійного навчання; оновлення змісту професійно-практичної підготовки з урахуванням вимог підприємств-партнерів; використання активних методів та інноваційних освітніх технологій; проведення семінарів і тренінгів для наставників з виробництва).
Висновки: запропоновані педагогічні умови професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі за дуальною формою освіти сприяють формуванню професійної компетентності кваліфікованих робітників машинобудівної галузі; впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників має стратегічне значення для розвитку країни.
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-10-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/678
10.32835/2707-3092.2021.23.19-26
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 2 No. 23 (2021): Professional Pedagogics; 19-26
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 2 № 23 (2021): Професійна педагогіка; 19-26
Професійна педагогіка; Том 2 № 23 (2021): Професійна педагогіка; 19-26
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.23.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/678/871
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/678/872
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/678/873
 
Rights Авторське право (c) 2021 Олександр Стрілець
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library