L'ensenyament de continguts científics a través d'un model «Flipped»: Proposta d'instrucció per a estudiants del Grau d'Educació Primària

Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title L'ensenyament de continguts científics a través d'un model «Flipped»: Proposta d'instrucció per a estudiants del Grau d'Educació Primària
Teaching science contents through a «Flipped» model: An instruction example for Primary Education bachelor students
La enseñanza de contenidos científicos a través de un modelo “Flipped”: Propuesta de instrucción para estudiantes del Grado de Educación Primaria
 
Creator González-Gómez, David; Universidad de Extremadura
Jeong, Jin Su
Cañada-Cañada, Florentina
Gallego Picó, Alejandrina
 
Subject instrucció invertida; continguts científics; mestres en formació; didàctica de la matèria i l'energia
inverted instruction; scientific contents; trainee teachers; matter and energy teaching
instrucción invertida; contenidos científicos; maestros en formación; didáctica de la materia y la energía
 
Description La metodologia d'instrucció invertida o «flipped-classroom» constitueix una manera d'aprenentatge en el qual s'inverteix el format tradicional d'una classe. En aquesta metodologia, les classes magistrals s'imparteixen «fora de l'aula», així el temps que l'estudiant roman a l'aula s'empra per realitzar activitats d'aprenentatge més centrades en l'alumne, tals com a resolució de problemes / casos pràctics, discussions i treball col·laboratiu. En aquesta recerca es duu a terme un estudi comparatiu entre els resultats d'aprenentatge i percepció d'un grup d'estudiants del Grau d'Educació Primària cap als continguts científics treballats. Els resultats preliminars d'aquest estudi indiquen que els estudiants que van seguir la metodologia flipped van aconseguir millors resultats d'aprenentatge i una millor percepció tant cap al contingut com cap a la metodologia.
The inverted instruction methodology, also known as «flipped classroom» is a learning method in which the traditional classroom setting is inverted. With this methodology, lectures are provided outside of the classroom, and therefore the in-class time is used to complete students-centered learning activities such as solving problems/case studies, discussions and collaborative activities. In this research, a comparative study has been conducted with Primary Education undergraduate students in terms of learning outcomes and students’ perception toward the scientific contents and the methodology itself. Preliminary results show that students following a flipped classroom model achieved better learning results and reported a more positive perception toward the contents worked and the instruction methodology used.
La metodología de instrucción invertida o «flipped-classroom» constituye un modo de aprendizaje en el cual se invierte el formato tradicional de una clase. En esta metodología, las clases magistrales se imparten «fuera del aula», así el tiempo que el estudiante permanece en el aula se emplea para realizar actividades de aprendizaje más centradas en el alumno, tales como resolución de problemas / casos prácticos, discusiones y trabajo colaborativo. En esta investigación se lleva a cabo un estudio comparativo entre los resultados de aprendizaje y percepción de un grupo de estudiantes del Grado de Educación Primaria hacia los contenidos científicos trabajados. Los resultados preliminares de este estudio indican que los estudiantes que siguieron la metodología flipped lograron mejores resultados de aprendizaje y una mejor percepción tanto hacia el contenido como hacia la metodología.
 
Publisher ICE de la UAB
 
Contributor

Junta de Extremadura
Fondo Social Europeo
 
Date 2017-06-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículo revisado por pares


 
Format application/pdf
 
Identifier http://ensciencias.uab.es/article/view/v35-n2-gonzalez-jeong-etal
10.5565/rev/ensciencias.2233
 
Source Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas; Vol. 35, Núm. 2 (2017); 71-87
Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas; Vol. 35, Núm. 2 (2017); 71-87
Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas; Vol. 35, Núm. 2 (2017); 71-87
2174-6486
0212-4521
 
Language spa
 
Relation http://ensciencias.uab.es/article/view/v35-n2-gonzalez-jeong-etal/2233-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2017 David González-Gómez, Jin Su Jeong, Florentina Cañada-Cañada, Alejandrina Gallego Picó
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library