METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF TRAINING SPECIALISTS IN INSTITUTIONS OF PROFESSIONAL PRE-HIGHER EDUCATION

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF TRAINING SPECIALISTS IN INSTITUTIONS OF PROFESSIONAL PRE-HIGHER EDUCATION
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
Creator Лузан, Петро
Тітова, Олена
Мося, Ірина
Пащенко, Тетяна
 
Subject фахова передвища освіта
якість професійної підготовки
педагогічне оцінювання
метод оцінювання компетентностей
еталонні результати навчання
professional pre-higher education
quality of professional training
pedagogical assessment
method of competence assessment
reference learning outcomes
 
Description elevance. Adequate functioning of any pedagogical system, including the system of training specialists in the college, is impossible without feedback, establishing the effectiveness of the educational process, evaluating the results of competency-based learning. At the same time, pedagogical science has not yet developed detailed theories and valid methods that would allow to reliably assess the level of students' mastery of professional skills, abilities, other complex competencies, defined by educational standards and learning outcomes. In view of this, there is a need to develop a reliable, systematic and accessible, in practice, methodology for assessing the quality of training the specialists in colleges.
The purpose – to substantiate the methodology (for assessing the quality of training specialists in colleges) on the basis of the analysis of essential characteristics of pedagogical estimation, features of the competence approach in professional pre-higher education.
Methods: theoretical (theoretical analysis of scientific sources, study of the requirements of professional and educational standards, educational programs, analysis of programs of academic disciplines – to clarify the state of the research problem and determine areas of scientific research; comparison – to study scientific approaches to solving the problem; analysis and synthesis – to develop a method for assessing competencies (educational outcomes), empirical (observation, testing – to determine the validity of tools, making adjustments to the assessment methodology; didactic experiment – to determine the importance of the topic and highlight the dominant learning elements).
Results. The essence of pedagogical assessment as a process of establishing the level of student achievement in mastering the content of the discipline (topic, module, etc.) in accordance with the standardized requirements is specified. There is a lack of sustainable approaches to the definition of "pedagogical control", "pedagogical (educational) monitoring", "pedagogical diagnostics", "pedagogical evaluation", "assessment", "verification", "accounting", "pedagogical measurement" and the others that are closely related to the above. It is proved that the assessment of the quality of professional training of specialists in the college should be carried out by comparing the students' demonstrated knowledge, skills, abilities and other competencies (current state of the object) with the reference (expected, standardized) results declared in the standards of professional pre-higher education (educational programs). The methodology for assessing the quality of professional training of specialists as a algorithm for the consistent implementation of nine stages – from the establishment of reference learning outcomes to the production of conclusions about the level of quality of competency-based learning of students. A method for assessing the formation of skills (other competencies) of students based on the description of the structural components of professional action (subject (object); process (procedure); means; conditions; result (product)) is proposed.
Conclusions: The methodology for assessing the quality of professional training of specialists in colleges makes it possible to determine the real level of compliance of students' preparedness with the established regulatory requirements at all stages of mastering the educational program by applicants. The proposed method of assessing competencies (educational outcomes) on the basis of didactic differentiation of professional activities provides an opportunity for interested subjects of the educational process, no longer intuitively, but purposefully, on a scientific basis, to develop diagnostic tools, conduct diagnostic procedures and reliable results of testing students' competencies.
Актуальність. Адекватне функціонування будь-якої педагогічної системи, зокрема і системи підготовки фахівців у коледжі, неможливе без зворотного зв’язку, без встановлення ефективності освітнього процесу, оцінювання результатів компетентнісно-орієнтованого навчання. Водночас педагогічною наукою ще не напрацьовано докладних теорій і валідних методик, які б давали змогу надійно оцінювати рівень опанування студентами професійними уміннями, навичками, іншими складними компетентностями, визначеними освітніми стандартами результатами навчання. З огляду на це, постала необхідність у розробленні надійної, системної і доступної у практичному застосуванні методики оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах.
Мета – на основі аналізу сутнісних характеристик педагогічного оцінювання, особливостей компетентнісного підходу у фаховій передвищій освіті обґрунтувати методику оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах.
Методи: теоретичні (теоретичний аналіз наукових джерел, вивчення вимог професійних і освітніх стандартів, освітніх програм, аналіз програм навчальних дисциплін – задля з’ясування стану проблеми дослідження та визначення напрямів наукового пошуку; порівняння – з метою вивчення наукових підходів щодо розв’язання проблеми; аналіз і синтез – для розроблення методу оцінювання компетентностей (освітніх результатів); емпіричні (спостереження, тестування – для визначення валідності інструментарію, внесення коректив у методику оцінювання; дидактичний експеримент – для визначення вагомості питань теми та виділення домінантних навчальних елементів).
Результати. Конкретизовано сутність педагогічного оцінювання як процесу встановлення рівня навчальних досягнень студента/студентів в оволодінні змістом навчальної дисципліни (теми, модуля та ін.) відповідно до унормованих вимог. Констатовано брак сталих підходів до визначення понять «педагогічний контроль», «педагогічний (освітній) моніторинг», «педагогічна діагностика», «педагогічне оцінювання», «оцінка», «перевірка», «облік», «педагогічне вимірювання» та інших, що тісно пов’язані з названими. Доведено, що оцінювання якості професійної підготовки фахівців у коледжі має здійснюватися шляхом зіставлення демонстрованих студентами знань, умінь, навичок, інших компетентностей (актуальний стан об’єкта), з еталонними (очікуваними, унормованими) результатами, задекларованими в стандартах фахової перед вищої освіти (освітніх програмах). Обґрунтовано методику оцінювання якості професійної підготовки фахівців як алгоритм послідовної реалізації дев’яти етапів – від встановлення еталонних результатів навчання до продукування висновків про рівень якості компетентнісно-орієнтованого навчання студентів. Запропоновано метод оцінювання сформованості умінь (інших компетентностей) студентів на основі опису структурних компонентів професійної дії (предмет (об’єкт); процес (процедура); засоби; умови; результат (продукт).
Висновки: Обґрунтована методика оцінювання якості професійної підготовки фахівців у коледжах дає можливість визначити реальний рівень відповідності підготовленості студентів встановленим нормативним вимогам на всіх етапах опанування здобувачами освітньою програмою. Запропонований метод оцінювання компетентностей (освітніх результатів) на основі дидактичного диференціювання професійних дій надає можливість зацікавленим суб’єктам освітнього процесу вже не інтуїтивно, а цілеспрямовано, на науковій основі розробити діагностичний інструментарій, провести діагностичні процедури й отримати об’єктивні, надійні результати перевірки компетентнісних досягнень студентів.
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-08-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/665
10.32835/2707-3092.2021.22.169-184
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 169-184
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 169-184
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 169-184
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/665/855
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/665/856
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/665/857
 
Rights Авторське право (c) 2021 Петро Лузан, Олена Тітова, Ірина Мося, Тетяна Пащенко
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library