ORGANIZATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITY FOR FORMATION OF READINESS OF FUTURE QUALIFIED WORKERS FOR ENTREPRENEURSHIP

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ORGANIZATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITY FOR FORMATION OF READINESS OF FUTURE QUALIFIED WORKERS FOR ENTREPRENEURSHIP
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Creator Ткаченко, Михайло
 
Subject entrepreneurial competence
readiness for entrepreneurial activity
sphere of trade and food technologies
vocational education
професійна освіта
підприємницька компетентність
готовність до підприємницької діяльності
сфера торгівлі і технологій харчування
 
Description The relevance of the study is determined by the growing popularity of domestic enterprises and associations in the field of trade and catering and their entry into world markets. All this necessitates a qualitatively new level of training students to form their readiness to conduct independent business.
Purpose: to substantiate the peculiarities of the organization in the institution of vocational (professional and technical) education of innovative educational activities to form the readiness of future professionals (in the field of trade and food technology) for entrepreneurship.
Methods: theoretical analysis of scientific sources – to clarify the level of research on the problem of forming the readiness of young students for entrepreneurship; empirical (study and analysis of pedagogical experience in the state educational institution "Odessa Higher Vocational School of Trade and Food Technology", work plans, training programs for future skilled workers – to identify features of organization of innovative educational activities in the institution of vocational (professional-technical) education; questionnaire-diagnostic (online survey of students on self-assessment of readiness for entrepreneurship in the conditions of small business development); SWOT-analysis – to identify the strengths and weaknesses of organization of innovative educational activities in the educational institution).
Results: the relevance of the study of the readiness of future specialists (in the field of trade and food technology) for entrepreneurship on the basis of the state educational institution «Odessa Higher Vocational School of Trade and Food Technology» is substantiated; the results of the analysis of the online survey of students on self-assessment of readiness for entrepreneurial activity in the conditions of small business development are presented; the basic forms and methods of work of pedagogical collective on formation of readiness of students for business are characterized.
Conclusions: the SWOT-analysis has shown the importance of an experimental study of the problem of developing the readiness of future professionals (in the field of trade and food technology) for entrepreneurship on the basis of the state educational institution "Odessa Higher Vocational School of Trade and Food Technology"; it has been found out that students are aware of the importance of forming readiness for entrepreneurial activity and development of entrepreneurial competence in educational institutions; the need of young people to improve ICT skills, psychological readiness to do business, legal and economic training, professional mobility and rapid adaptation of school graduates to modern conditions of production, development of creative abilities, civic position and national consciousness; the main tools for preparing students for entrepreneurship are presented (introduction of the program "Fundamentals of Innovative Entrepreneurship"; updating the content of topics "Small Business Management", "Fundamentals of Marketing" taking into account the specifics of small business in trade and catering; introduction of a series of trainings on student readiness to entrepreneurial activity; training of pedagogical workers for realization of tasks of innovative educational activity).
Актуальність дослідження визначається зростанням популярності вітчизняних підприємств і об’єднань сфери торгівлі і громадського харчування та їхнім виходом на світові ринки, що обумовлює необхідність досягнення якісно нового рівня підготовки учнів для формування в них готовності до ведення самостійної підприємницької діяльності.
Мета: обґрунтувати особливості організації в закладі професійної (професійно-технічної) освіти інноваційної освітньої діяльності з формування готовності майбутніх фахівців сфери торгівлі і технологій харчування до підприємницької діяльності.
Методи: теоретичний аналіз наукових джерел – для з’ясування рівня дослідженості проблеми формування готовності учнівської молоді до підприємницької діяльності; емпіричні (вивчення та аналіз педагогічного досвіду у ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», робочих планів, програм підготовки майбутніх кваліфікованих робітників – для виявлення особливостей організації інноваційної освітньої діяльності в закладі професійної (професійно-технічної) освіти); опитувально-діагностичні (онлайн-опитування учнів щодо самооцінювання готовності до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу); SWOT-аналіз – для виявлення сильних і слабких сторін оганізації в закладі освіти інноваційної освітньої діяльності).
Результати: обґрунтовано актуальність дослідження готовності майбутніх фахівців сфери торгівлі і технологій харчування до підприємницької діяльності на базі ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»; представлено результати аналізу онлайн-опитування учнів щодо самооцінювання готовності до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу; охарактеризовано основні форми й методи роботи педагогічного колективу з формування готовності учнів до підприємницької діяльності.
Висновки: проведений SWOT-аналіз засвідчив важливість експериментального дослідження проблеми розвитку готовності майбутніх фахівців сфери торгівлі та технологій харчування до підприємницької діяльності на базі ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»; з’ясовано, що учні усвідомлюють важливість формування в закладах освіти готовності до підприємницької діяльності та розвитку підприємницької компетентності; виявлено потребу молоді в удосокналенні ІКТ-навичок, психологічної готовності до ведення власної справи, правової й економічної підготовки, професійної мобільності й швидкої адаптації випускників училища до сучасних умов виробництва, розвитку творчих здібностей, громадянської позиції та національної свідомості; представлено основні інструменти формування готовності учнів до підприємницької діяльності (запровадження програми «Основи інноваційного підприємництва»; оновлення змісту тем «Менеджмент малого бізнесу», «Основи маркетингу» з урахуванням специфіки малого бізнесу у сфері торгівлі й громадського харчування; запровадження серії тренінгів з формування готовності учнів до підприємницької діяльності; підготовка  педагогічних працівників для реалізації завдань інноваційної освітньої діяльності).
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-08-06
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/663
10.32835/2707-3092.2021.22.132-142
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 132-142
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 132-142
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 132-142
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/663/843
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/663/844
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/663/845
 
Rights Авторське право (c) 2021 Михайло Ткаченко
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library