ІNTEGRATIVE APPROACH TO THE TRAINING OF FUTURE PROFESSIONAL TEACHERS

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ІNTEGRATIVE APPROACH TO THE TRAINING OF FUTURE PROFESSIONAL TEACHERS
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
 
Creator Бахтіярова, Халідахон
 
Subject integration
integrated professional training
future engineers-teachers
integration of professional-technical and psychological-pedagogical knowledge
institutions of professional (vocational) education
інтеграція
інтегрована професійна підготовка
майбутні інженери-педагоги
інтеграція професійно-технічних та психолого-педагогічних знань
заклади професійної (професійно-технічної) освіти
 
Description Relevance: the need to substantiate an integrative approach in the training of teachers of vocational training is determined by the integration processes of modern Ukrainian education, aimed at openness, the formation of a holistic picture of the world, integration into the national history, traditions, the Ukrainian culture.
Purpose: to determine the essence of integrated learning and to outline the specifics of the combination in the educational program of subjects of engineering and psychological-pedagogical cycles in the training of future teachers of vocational training.
Methods: theoretical (induction, deduction, generalization) for streamlining of scientific facts, establishing the relationship between different concepts; empirical (research, substantiation of pedagogical experience) for studying of educational programs of preparation of applicants of professional (vocational and technical) education and the account of their results in educational process.
Results: certain contradictions in the preparation of educational professional programs have been ascertained, the possibility of ensuring a parity of engineering and psychological and pedagogical disciplines in order to form future teachers of professional education engineering and psychological and pedagogical base has been identified; the implementation of integrated  approach in the development and implementation of educational and professional training programs for bachelors in the specialty 015 "Vocational Education (Transport)" at the National Transport University has been substantiated.
Conclusions: It has been ascertained that integrated learning is one of the effective mechanisms to increase the level of professional training of future engineers-teachers through consistent and interconnected actions of a teacher and a student, which are aimed at forming a holistic picture of the world based on combining engineering and psychological-pedagogical disciplines; has been found that the specifics of the combination of engineering and psychological-pedagogical cycles in the training of future teachers of vocational training in  educational programs consists of establishing interdisciplinary links, cross-cutting educational, technological and pedagogical practices, of creating integrated educational courses, of developing new forms of education, of implementing educational projects.
Актуальність застосування інтегративного підходу у підготовці педагогів професійного навчання зумовлена інтеграційними процесами сучасної української освіти, спрямованими на відкритість, формування цілісної картини світу, інтеграцію з національною історією, традиціями, українською культурою.
Мета: визначити сутність інтегрованого навчання у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання та окреслити специфіку поєднання в освітній програмі предметів інженерного та психолого-педагогічних циклів.
Методи: теоретичні (індукція, дедукція, узагальнення) – для систематизації наукових фактів, встановленні взаємозв’язку між різними поняттями; емпіричні (дослідження, обґрунтування педагогічного досвіду) – для вивчення освітніх програм підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти та врахування їх результатів в освітньому процесі.
Результати: визначено суперечності при складанні освітніх професійних програм, можливості забезпечення паритетного співвідношення інженерних та психолого-педагогічних дисциплін з метою формування у майбутніх викладачів професійної освіти інженерної та психолого-педагогічної бази; обґрунтовано інтегрований підхід при розробленні та реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Транспорт)» в Національному транспортному університеті.
Висновки: визначено, що інтегроване навчання є одним із дієвих механізмів підвищення рівня професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів за рахунок послідовних та взаємопов’язаних дій викладача й здобувача освіти, спрямованих на формування цілісної картини світу на основі об’єднання змісту інженерних і психолого-педагогічних дисциплін; з’ясовано, що специфіка поєднання в освітній програмі предметів інженерного та психолого-педагогічних циклів у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання полягає у встановленні міжпредметних зв’язків, наскрізності навчальної, технологічної і педагогічної практик, створенні інтегрованих освітніх курсів, розробленні нових форм організації навчання, впровадженні навчальних  проєктів.
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-08-06
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/659
10.32835/2707-3092.2021.22.143-150
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 143-150
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 143-150
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 143-150
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/659/846
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/659/847
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/659/848
 
Rights Авторське право (c) 2021 Халідахон Бахтіярова
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library