A METHODICAL SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING FOR FUTURE SKILLS WORKERS WITH ELEMENTS OF DUAL EDUCATION

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A METHODICAL SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING FOR FUTURE SKILLS WORKERS WITH ELEMENTS OF DUAL EDUCATION
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
 
Creator Кулалаєва, Наталя
Гайдук, Ольга
 
Subject methodical system of professional training of future skilled workers with elements of dual form of education
institutions of vocational education
dual form of education
future skilled workers
методична система професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання
заклади професійної (професійно-технічної) освіти
дуальна форма навчання
майбутні кваліфіковані робітники
 
Description Abstract.
Relevance: It is indeed essential to realize the importance of implementing strategies for sustainable development of the society, one of which is dual education. In turn, it will contribute to the effective organization of such education in professional (vocational) education schools (hereinafter “P(V)E schools”), as well as to timely development of a scientifically justified methodical system of professional training for future skilled workers with its elements.
The article aims 1) to consider the essence and structure of such a methodical system of professional training for future skilled workers with elements of dual education, 2) clarify the content of its components for a successful and effective implementation of this system in P(V)E schools.
Research methods are the following: analysis and synthesis - to identify and justify the components of the methodical system of professional training for future skilled workers with elements of dual education; generalization - to formulate conclusions; modelling - to determine the relationships between the system’s components; empirical methods, including praximetric (a study and analysis of pedagogical experience, curricula, training programmes for future skilled workers within dual education) - to describe the educational process (in the form of dual education) in P(V)E schools; interrogatory-diagnostic (interviews with the teaching staff of P(V)E schools and employers) - to clarify the content of the methodical system of professional training for future skilled workers with elements of dual education).
Results: the article presents the author’s methodical system of professional training for future skilled workers with elements of dual education. It is viewed as an open system that consists of certain interrelated components (students, teachers, social partners, goals, content, pedagogical interaction tools, diagnostics and assessment, promising opportunities for updates in the methodical system).
Conclusions. The identified structural components of the author’s methodical system enable its life cycle and further transformations. Below are the expected positive results of its implementation in P(V)E schools: the successful introduction of dual education; clear awareness of the essence, content and characteristics of professional training for skilled workers under dual education by all actors in the educational process, as well as the consistency of their actions; the enhancement of students’ professional competencies and competitiveness in the labour market; the shortening of graduates’ adaptation period in their first employment.
Реферат.
Актуальність: необхідність усвідомлення кожним важливості реалізації стратегії збалансованого розвитку суспільства, одним із інструментів якої є дуальна форма здобуття освіти, зумовлює її цілеспрямовану організацію в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) та доцільність і своєчасність розроблення науково обґрунтованої методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання.
Мета: розгляд суті та структури методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання, змістового наповнення її складників для успішного й ефективного впровадження цієї системи в закладах П(ПТ)О.
Методи: теоретичні (аналіз, синтез – для визначення та обґрунтування складників методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання; узагальнення – для формулювання висновків дослідження; моделювання – для визначення взаємозв’язків між складниками системи); емпіричні (праксиметричні (вивчення та аналіз педагогічного досвіду, робочих планів, програм підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання – для виявлення особливостей освітнього процесу закладів П(ПТ)О в умовах дуальної форми навчання); опитувально-діагностичні (бесіди з педагогічними працівниками закладів професійної освіти та роботодавцями – для визначення змістового наповнення складників методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання).
Результати: розроблено методичну систему професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання, що є динамічною відкритою системою й охоплює взаємопов’язані складники (учні, педагогічні працівники, соціальні партнери, цілі, зміст, засоби педагогічної взаємодії, діагностування й оцінювання, перспективні можливості для оновлення методичної системи).
Висновки. Визначені структурні складники запропонованої методичної системи уможливлюють її життєвий цикл та подальші трансформації. Упровадження розробленої методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання в закладах П(ПТ)О сприятиме: успішному запровадженню дуальної форми навчання; чіткому усвідомленню всіма суб’єктами освітнього процесу суті, змісту та особливостей професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання, а також узгодженості їхніх дій; підвищенню рівня професійних компетентностей здобувачів освіти, необхідних для діяльності за фахом, їхньої конкурентоздатності на ринку праці та скороченню періоду адаптації випускників цих закладів на першому робочому місці.
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-07-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/655
10.32835/2707-3092.2021.22.96-103
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 96-103
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 96-103
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 96-103
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/655/831
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/655/832
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/655/833
 
Rights Авторське право (c) 2021 Natalia Kulalaieva; Olha Haiduk
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library